Ekspertudvalg afleverer rapport om vandløb til ministeren

Den 19. december modtog miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nogle anbefalinger fra ekspertudvalget til ændringer i vandløbsforvaltningen. I udvalgsarbejdet deltog professor Brian Kronvang fra Bioscience, AU.

02.01.2018 | Anne Kirstine Mehlsen

Ekspertudvalget har i løbet af 2017 udarbejdet en rapport til ministeren med forslag til modernisering af vandløbsloven fra 1984, som baggrund for en ny vandløbsforvaltning. De foreslår, at den gamle vandlovgivning fra 1984 moderniseres og at klimatilpasning indføjes i loven som et 3. formål udover de nuværende formål omkring afvanding og naturhensyn. Udvalget forslår også at der i fremtidens vandløbsforvaltning skal tænkes i hele vandløbssystemer, at der skal ske en prioritering af vandløb i forhold til interesser – både natur og afvanding. Som noget nyt foreslår udvalget at der i loven indføres naturvandløb, som kan henligge uden vedligeholdelse, at vandføringsevnen fastsættes i alle vandløb , samt at der som hovedregel i vandløb med naturinteresser vedligeholdes efter vandføringsevne princippet med anvendelse af ny droneteknologi til overvågning. Der skal som følge af udvalgets indstillinger udarbejdes nye vejledninger til vandløbsloven og et virkemiddelkatalog omkring klimatilpasning

Udvalget ønsker at lovgivningen aksl være mere i trit med nutidens miljø- og vandproblemer såsom oversvømmelse af marker og sommerhusområder. Man har fra ekspertudvalgets side haft et ønske om at tilgodese alle interessenter inden for området.

I rapporten nævnes nogle konkrete anbefalinger som både Danmarks naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer efterfølgende ser ud til at kunne støtte fuldt op om.

Læs nyheden fra Miljø-og Fødevareministeriet.

Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere