Telemetri og mærkning

Hvorfor studere dyrs bevægelsesmønstre?

Næsten alle aspekter af dyrs økologi, herunder fouragering, flugt fra rovdyr, parring, spredning og vandringer afspejles i dyrenes bevægelsesmønstre. Desuden gør studiet af dyrs bevægelsesmønstre det muligt at estimere overlevelsesrater og reproduktion for bestemte populationer og at bestemme fordelingen af individer, populationer eller arter. Derfor er forståelsen af hvorfor dyrenes bevægelsesmønstre varierer en central del indenfor forskningen i vildbiologi, specielt i forbindelse med udvikling af forvaltningsstrategier og beskyttelse af de enkelte arter.

Mærkning af havpattedyr

Havpattedyr (herunder sæler, delfiner, hvaler og hvalrosser) lever og færdes i et miljø, der gør det yderst vanskeligt at studere dem. Indtil for nylig var direkte observation den mest pålidelige metode til indsamling af data om havpattedyrs placering. I dag bruger vildtbiologer ofte telemetri (afledt af græsk: tele = fjern og metron = måle) for mere effektivt at kunne samle store mængder lokaliseringsdata, hvilket gør det muligt at studere dyrenes vandringer på tværs af en række rumlige og tidslige skalaer. Telemetri-data indsamles ved at udstyre dyrene med elektroniske mærker, der kommunikerer med satellitter (GPS eller Argos systemer), for at bestemme deres position på jorden. Derudover kan mærkerne indeholde sensorer, der måler temperatur, aktivitet, lyd og dykke-dybde. Denne information bliver enten gemt i det elektroniske mærke, som man så bliver nødt til at indsamle igen, eller alternativt overføres den direkte til en modtager-enhed. For at kunne vælge den bedst mulige løsning, skal forskerne tage de undersøgte dyrs størrelse og bevægelsesmønstre i betragtning, og vigtigst af alt skal de overveje hvilke spørgsmål de vil forsøge at besvare.

Menneskeskabte forstyrrelser

Et vigtigt forskningsområde indenfor havpattedyr-økologi er effekten af menneskeskabte påvirkninger på det marine miljø, herunder de potentielle effekter for de enkelte dyrs adfærdsmønstre. Menneskelige aktiviteter som erhvervsfiskeri, skibsfart og udvikling af offshore-energi kan forårsage betydelige forstyrrelser af havmiljøet. Mærkningen af dyr med elektroniske sporingsenheder giver stor indsigt i omfanget af sådanne forstyrrende aktiviteter og hvilken betydning de har for havpattedyrs trivsel.

Mærkning af sæler og marsvin

I sektion for Havpattedyrsforskning er en stor del af forskningen knyttet an til mærkning af de marsvin og sæler, der lever i farvandene omkring Danmark. Dette gør det muligt for os at vurdere hvordan menneskeskabte forstyrrelser påvirker dyrenes bevægelsesmønstre og populationsdynamik. Vi anvender disse resultater i forbindelse med rådgivningsopgaver og myndighedsbetjening.