Arter

af havpattedyr

Sektionen arbejder med at opbygge og vedligeholde en omfattende viden om dyrenes basale biologi og interaktioner med menneskelige aktiviteter. I Danmark arbejder vi mest med spættet sæl, gråsæl og marsvin hvor bestandsudviklingen overvåges løbende. Denne viden danner grundlaget for forvaltningen af havpattedyr, konsekvensvurderinger af fremtidige ændringer af havmiljøet og vurdering af effekten af tiltag der skal beskytte havpattedyr.  

Vi har løbende projekter med andre arter i dansk farvand heriblandt vågehvalen og hvidnæset delfin. I Grønland arbejdes bl.a. med ringsæl, hvalros, hvidhval og narhval. Desuden arbejder vi med isbjørn, som også regnes med blandt havpattedyrene.


Gråsæl:

De sidste års forskning har bidraget til vækst i den danske population af gråsæler, som har været i tilbagegang over en lang årrække. Med mærkning og overvågning har vi været med til at gøre overlevelsesvilkårene for arten markant bedre. Læs mere

Marsvin:

Danmarks eneste ynglende hvalart har fået stor betydning i vores forskning af bevarelse af hvaler verden over. Både i forbindelse med bifangst og støjgener, men også i forbindelse med fysiologi og adfærd Læs mere.

Spættet sæl:

Den spættede sæl indgår i projekter og årlige overvågningsprogrammer, som skal være med til at give et overblik over bestanden, både med henblik på frede områder, fiskeri interaktioner og helbred Læs mere.

Marsvin med unge i Storebælt
Hvalros, Hellefiskebanke i Grønland