Effekten af skibsstøj og skibstrafik på marsvin

Østersøen og de indre danske farvande er kraftigt påvirket af den øgede skibstrafik og er et af de mest trafikerede farvande i verden. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i den forbindelse påbegyndt undersøgelser af effekten af skibsstøj og skibstrafik på marsvin. I første omgang vil undersøgelserne foregå omkring Molsliniens sejlrute i Århus Bugt, hvor lytteudstyr vil blive lagt ud på bunden.

Udstyret kan måle både støjen fra færgerne og de sonar-lyde som marsvin udsender hele tiden for at orientere sig.

Udstyret bliver udlagt på bunden uden afmærkning på overfladen på fem stationer i Århusbugten langs længdegraden 10° 20' øst fra Molslinjens sejlrute.

Projektet er et led i et større EU projekt, BaltSeaPlan, med deltagelse fra Tyskland, Polen, Danmark, Sverige, Estland, Litauen og Letland. Projektet har til formål at få en bedre forståelse for de aktiviteter der foregår i Østersøen – så som havmølleparker, udgravninger, skibstrafik mm – for bedre at kunne planlægge aktiviteter i området så det påvirker det marine miljø mindst muligt.

Vi er stadig i gang med at foretage målinger i Århus Bugt. Herefter planlægges tilsvarende udlægning af udstyr omkring rute T ved Hatter Rev hen over sommeren 2010.

Udstyret består af en støjmåler til måling af baggrundsstøj og skibstrafik samt en hydrofon til måling af marsvins sonar-lyde.

Udstyret bliver holdt på bundet af et anker og er forbundet til en udløsnings- mekanisme som udløses vha. signal fra overfladen, hvorefter udstyret flyder til overfladen.


Udstyret kommer til overfladen ca. 1 minut efter det udløses og er stadig forbundet til ankeret på bunden med en lang line, så også dette kan trækkes ombord.