Udbredelse af marsvin i Danmark

Marsvinet er den eneste hvalart, vi med sikkerhed ved yngler i de danske farvande. Foto: Signe Sveegaard/AU

Marsvinet er en af de mindste hvalarter, der findes og den eneste der kan ses i vores farvande året rundt. Samtidig er marsvinet den eneste hvalart, vi med sikkerhed ved yngler her.

Forskere fra AU har i samarbejde med andre institutioner siden 1991 indsamlet omfattende data om marsvins udbredelse og bevægelser med brug af satellitsporing, passiv akustisk overvågning, fly- og skibsoptællinger. Vores undersøgelser viser, at marsvin kan forekomme i alle danske farvande, men at de oftest ses i såkaldte hot spots. Hot spots er områder, der leverer særligt gode leveforhold for marsvin fx i form af god fødekvalitet og -mængde.

De forskellige metoder benyttet til at undersøge marsvineudbredelse dækker samlet set de alle de danske farvande. Optællinger fra fly og skib udføres årligt i mindre områder og ca. hvert 10. år udføres en større europæisk optælling i Nordsøen og inklusiv alle de danske farvande, hvor AU er dansk partner.  Satellitsporing af marsvin blev påbegyndt i 1997, og AU har siden da sat sendere på over 150 marsvin. Nogle af de mærkede marsvin bevæger sig over store afstande fx op langs Norges kyst og over Nordsøen til England, men størstedelen af især de kønsmodne dyr bliver indenfor nogle mere afgrænsede områder fx Skagerrak eller de indre danske farvande. Se mere på DCE’s web site om satellitsporing: http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-interesserede/havpattedyr/marsvin/satellitsporing_af_marsvin/

De mange års undersøgelser har ført til identifikation af 16 vigtige hot spots for marsvin i danske farvande, nemlig 1) Nordlige Lillebælt, 2) Sydlige Lillebælt, 3) Sydlige Samsø Bælt, 4) Nordlige Samsø Bælt, 5) Nordlige Øresund, 6) Store Middelgrund, 7) Kalundborg Fjord, 8) Storebælt, 9) Smålandsfarvandet, 10) Flensborg Fjord, 11) Femern Bælt, 12) Kadetrenden, 13) Jyllands spids, 14) Skagerrak (langs Norskerenden), 15) Horns Rev og 16) Tyske Bugt. Disse områder er markeret med tal på kortet nedenfor, der ligeledes viser hvor Naturstyrelsen har udpeget beskyttede Habitatområder (såkaldte Natura 2000 områder) for marsvin. Planer for beskyttelse af marsvin i disse områder er endnu ikke på plads.


Kort over 16 hot spots og beskyttede Habitat-områder for marsvin i danske farvande.

Beskyttelse og overvågning

Marsvinet er fredet i Danmark og beskyttet under en række internationale aftaler, som Danmark har tiltrådt, bl.a. Bonn-konventionen, Bern-konventionen, CITES konventionen, ASCOBANS og HELCOM. Herudover er det på Habitatdirektivets bilag II og IV, hvilket betyder, at de skal beskyttes i hele deres udbredelsesområde, og at der skal udpeges beskyttede områder for dem. Derfor udpegede Naturstyrelsen i 2010, 16 områder baseret på de undersøgelser AU har foretaget (se link til rapport nedenfor). De 16 områder er nu del af den danske NOVANA-overvågning, der hvert 6. år afrapporteres til EU. For yderligere information om NOVAVA se Naturstyrelsens hjemmeside:

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/overvaagning-af-vand-og-natur/novana-program/

Marsvin overvåges ved brug af forskellige metoder alt efter de logistiske muligheder og sammenlignelighed med tidligere data fra de forskellige områder.

I løbet af NOVANA-perioden 2011-2016 udføres følgende overvågning:

  1. Skagerrak (tre habitatområder for marsvin) og den sydlige Nordsø (to habitatområder for marsvin) overvåges hvert år fra fly i juli/august.
  2. I de indre danske farvande overvåges de seks største habitatområder for marsvin med stationære akustiske lyttestationer (C-PODs), da marsvin bruger ekkolokalisering til at orientere sig. To gange inden for perioden 2011-2016 foretages en akustisk overvågning fra skib, hvor de største N2000-områder gennemsejles (2011 og 2013), og en gang i perioden (2012) laves en total optælling af bestanden i de indre farvande svarende til de tidligere gennemførte SCANS-optællinger (Hammond m.fl. 2013).

Resultaterne for hvert års overvågning udgives i den årlige havrapport: Marine områder.  Se fx rapport fra 2013 her:

Hansen, J.W. (red.) 2015: Marine områder 2013. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 142 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 123 dce2.au.dk/pub/SR123.pdf

For yderligere information se:

Faglig rapport no. 657: High density areas for harbour porpoises in Danish waters. Teilmann, J., Sveegaard, S., Dietz, R., Petersen, I.K., Berggren, P. & Desportes, G. 2008: National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 84 pp. – NERI Technical Report No. 657.

Summary | Sammenfatning | Full report i pdf-format (7,196 kB)  | Full appendix (18,949 kB) | Appendix 1 (6,881 kB) | Appendix 2-3 (2,122kB) | Appendix 4-5 (9,621 kB) | Appendix 6 (416 kB)

Abundance survey of harbour porpoises in Kattegat, Belt Seas and the Western Baltic, July 2012. Signe Sveegaard, Jonas Teilmann & Anders Galatius. Note from DCE – Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University. Pp. 12. dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Abundance_survey_of_harbour_porpoises_2012_20130626.pdf

High-density areas for harbour porpoises (Phocoena phocoena) identified by satellite tracking. 2011. Sveegaard, S., Teilmann, J., Tougaard, J., Dietz, R., Mouritsen, K.N., Desportes, G., Siebert, U., Marine Mammal Science 27, 230–246.

Acoustic surveys confirm the high-density areas of harbour porpoises found by satellite tracking. 2011. Sveegaard, S., Teilmann, J., Berggren, P., Mouritsen, K.N., Gillespie, D., Tougaard, J., ICES Journal of Marine Science 68: 929–936.

Spatial interactions between marine predators and their prey : herring abundance as a driver for the distributions of mackerel and harbour porpoise. 2012. Sveegaard, S.; Nabe-Nielsen, J.; Stæhr, Karl-Johan; Jensen, T.F.; Mouritsen, K.N.; Teilmann, J., Marine Ecology - Progress Series 468: 245-253.

Defining management units for cetaceans by combining genetics, morphlogy, acoustics and satellite tracking. 2015. Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Dietz, Rune; Kyhn, Line Anker; Koblitz, Jens C.; Amundin, Mats; Nabe-Nielsen, Jacob; Sinding, Mikkel Holger Strander; Andersen, Liselotte Wesley; Teilmann, Jonas. Global Ecology and Conservation 3: 839-850. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989415000384

Abundance of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the western Baltic, Belt Seas and Kattegat. 2014. Viquerat, S., Herr, H., Gilles, A., Peschko, V., Siebert, U., Sveegaard, S., Teilmann, J. Marine Biology 161, 745–754.