Modellering

Havpattedyrene lever i et miljø, der i høj grad bliver påvirket af mennesker. De reagerer i mange tilfælde på støj fra for eksempel skibe, seismiske undersøgelser og vindmøllebyggerier. Desuden bliver de påvirket af ændringer i fødetilgængelighed som følge af fiskeri mv., og nogle af dem bliver bifanget i fiskeredskaber. For at forstå hvordan alle disse faktorer spiller sammen, sådan at vi bedre kan beskytte sårbare populationer, er det nødvendigt at benytte forskellige typer statistiske og dynamiske modeller. Dette er et at de centrale arbejdsområder i Sektion for Havpattedyrforskning.

Statistiske modeller for udbredelse og adfærd

For at kunne udpege områder af særlig betydning for forskellige arter af havpattedyr er det ikke tilstrækkeligt at beskrive, hvor de er blevet observeret i naturen. Vi skal nemlig også vide, hvorfor dyrene er observeret i et bestemt område for at kunne forudsige, hvor de har mulighed for at leve i fremover. Derfor bruger vi rumlige statistiske modeller, når vi  udpeger områder, hvor dyrene bør beskyttes.

For at kunne udpege områder af særlig betydning for forskellige arter af havpattedyr er det ikke tilstrækkeligt at beskrive, hvor de er blevet observeret i naturen. Vi skal nemlig også vide, hvorfor dyrene er observeret i et bestemt område for at kunne forudsige, hvor de har mulighed for at leve i fremover. Derfor bruger vi rumlige statistiske modeller, når vi  udpeger områder, hvor dyrene bør beskyttes. Hvis man skal beskytte en art effektivt, skal man  forstå, hvordan dens adfærd påvirkes af forskellige miljøforhold. Nogle arter, som for eksempel marsvin, benytter hørelsen i forbindelse med fødesøgning, og visse typer forstyrrelser vil derfor gøre det sværere for dem at finde føde. Andre typer forstyrrelser kan gøre det sværere for dyrene at bevæge sig mellem forskellige områder, som er nødvendige for dem, og det kan medføre en tilbagegang i populationen. Derfor drejer en stor del af forskningen i Sektion for Havpattedyr sig om at analysere de mulige årsager til variationer i dyrenes adfærd.

Populationsmodeller

Men hvordan vil alle de  forskellige forstyrrelser samlet set komme til at påvirke artens overleve på længere sigt? Det er et af de vigtigste spørgsmål, vi forsøger at besvare. For at finde et svar benytter vi agent-baserede populationsdynamiske modeller. I denne type modeller simulerer man det enkelte individs bevægelsesmønstre, reproduktion og dødelighed, så det nøje svarer til, hvad man kan observere i naturen. Dyrene bevæger sig rundt i et realistisk landskab, og variationerne i populationsstørrelser og udbredelsesmønstre fremkommer ved, at dyrene interagerer med hinanden, for eksempel ved at konkurrere om føde. Agent-baserede modeller har den fordel, at man kan lave scenarier svarende til forskellige typer forstyrrelser, ændret jagttryk, fødetilgængelighed mv. De er der derfor vigtige redskaber, når man ønsker at sikre en bæredygtig forvaltning af sårbare arter.

Video: Agent-baseret modellering

Medie og nyheder

Projekter

Team


Jacob Nabe-Nielsen
Seniorforsker

Tlf.: +4587158696
E-mail:


Floris van Beest
Seniorforsker

Tlf.: +4587158568
E-mail:

Eksempel på hvordan et enkelt marsvin bevæger sig og udnytter forskellige habitater. Hvert blåt punkt er en daglig observation foretaget ved hjælp af satellit-telelemetri.
Simuleret bestandsudvikling for marsvin i scenarier med forskellige årlige bifangstrater. Detaljerne i modellen er beskrevet af Nabe-Nielsen et al. (2014).