Populationer

og overvågning

Havpattedyrsektionen har ansvaret for den nationale overvågning af de danske havpattedyr. Vi har mange års erfaring med at følge bestandsudviklingen og udbredelsen af vores tre mest almindelige havpattedyr: Den spættede sæl, gråsælen og marsvinet. Overvågningen foregår både via flyoptællinger, linjetransaktioner fra båd, påsætning af satellitsendere og ved akustisk registrering. Registrering af marsvin kan være mere udfordrende end sælerne da de ikke kan overvåges på land.

Løbende overvågning er essentielt i vores arbejde for at følge og bevare stabile havpattedyrs populationer. Presset på bestandende stiger i takt med et øget forbrug af havets ressourcer og areal.

 

Optællinger af de to sælarters bestande, foregår oftest fra fly. Herfra kan vi følge hvor mange individer fra hver af de to sælarter der ligger på en hvileplads, og ved at sammenligne med de forløbne år kan vi danne os et billede af udviklingen. Vi ved at den spættede sæl har været i fremgang i Danmark, siden den blev fredet i 1976, hvor der kun var få tusinde tilbage. Gråsælen blev udryddet i Danmark i starten af 1900-tallet, men er i løbet af de sidste 15 år genindvandet, dog yngler de stadig kun i begrænset omfang mere information om spættet sæl  HER og gråsælen HER

Hvalarter overvåges oftest ved et linjetransekt, men vi benytter os også af, at marsvin, som andre tandhvaler, bruger biosonar til at bl.a orientering. Vi gør brug af udstyr, der registrerer marsvinenes lyde, enten faststående udstyr eller slæbt efter et skib, og derved kan vi danne os et billede af deres tæthed og udbredelse. Læs mere om akustisk registrering HER og marsvin HER

Overvågningen af havpattedyr sker som en del af NOVANA-programmet (Det Nationale Overvågningsprogram af Vandmiljøet og Naturen).

Flyoptællinger

Optællinger fra fly bruges gerne til arter der benytter sig af kolonier på land, som fx sælerne her i Danmark. Ved at flyve over hvilepladserne i små fly og derfra tage høj kvalitets billeder kan vi efterfølgende bruge materialet til analyser og estimering af bestandens størrelse. Disse optællinger foregår i sælernes yngle- og fældeperioder, hvor de bruger det meste af tiden på hvilepladserne. Tallene fra yngleperioderne kan bruges til at estimere ungeproduktionen og se variationer i denne, dette giver et billede af om arten er under pres. 

Linjetransekt

Denne klassiske metode benytter vi hovedsageligt til overvågning af hvalbestande og kaldes for linjetransektoptælling. Det foregår ved, at man med fly eller skib følger et tilfældigt, men repræsentativt fastlagt mønster af linier i det område, man vil overvåge. Undervejs registrerer man de hvaler, man ser, mens man også indsamler data, der korrigerer for det antal hvaler der er omkring linjen, men ikke observeres. Der er tilknyttet sekundære observatører som optæller hvalerne omkring linjen for at registrere hvor stor en del af individerne den primære observatør opfanger.

 

 

NOVANA

Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur

NOVANA er et samarbejder mellem Naturstyrelsen og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Hvert år udarbejdes der en videnskabelig rapport for de marine områder i Danmark, hertil hører også overvågningen af vores havpattedyr.

Den nyeste version kan findes på Det Marine Fagdatacenters hjemmeside

Rapport fra 2015 findes her

Udover denne årlige rapport, udarbejdes der en generel rapportbeskrivelse omhandlende det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur i perioden 2017-2021 Tryk her

Team

Anders Galatius
Seniorforsker

Tlf.: +4587158694
E-mail:


Signe Sveegaard
Seniorrådgiver

Tlf.: +4587158496
E-mail:


Jonas Teilmann
Seniorforsker

Tlf.: +4587158494
E-mail: