Projekt highlights fra de marine sektioner

Økotang - Økologisk sukkertang - industriel produktion af en ny dansk bioressource

Sukkertang, som en ny bioressource, vinder frem i Europa. Den største barriere for en økonomisk bæredygtig produktion er mekanisering af dyrkningsprocessen. ØKOTANG vil udvikle en ressourceeffektiv metode til produktion af økologisk sukkertang i industriel skala. Produktionspotentiale og miljøeffekter dokumenteres, og resultaterne danner basis for en økologisk model, der identificerer velegnede områder til dyrkning og kvantificerer de økosystemtjenester, tangdyrkning kan yde i marine områder. Projektet er en erhvervs ph.d. støttet af Innovationsfonden mellem Hjarnø Havbrug, Orbicon A/S og Aarhus Universitet, Institut for Bioscience (2018-2021).

Kontakt: Teis Boderskov, erhvervs ph.d.-studerende; Annette Bruhn, universitetsvejleder; Marie Maar, medvejleder.


Teis Boderskov fotograferet ved Hjarnø
Foto: Peter Schmedes

NOVAGRASS - Innovative eelgrass restoration techniques

NOVAGRASS, som er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd i perioden 2013-2017, udvikler nye teknikker til genetablering af ålegræs i kystnære områder og undersøger omkostninger og fordele ved beskyttelse og reetablering af ålegræsenge. AU, Institut for Bioscience, bidrager især med viden omkring ålegræsproduktion og hvordan miljømæssige faktorer påvirker reproduktionen. www.novagrass.dk. Projektleder Dorte Krause-Jensen.

Det panarktiske moniteringsprogram: Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme (CBMP)

AU er sammen med Grønlands Naturinstitut og North Slope Science Initiative i USA leder af det panarktiske moniteringsprogram for overvågning af økosystemer og biodiversitet i Arktis. CBMP er organiseret under Arktisk Råd i arbejdsgruppen Conservation of Arctic Flora and Fauna og har som hovedformål at samarbejde om overvågningen af de arktiske økosystemer og den arktiske biodiversitet. Der er fire moniteringsplaner i CBMP for hhv. den marine zone, kystzonen, ferskvand og land. CBMP udarbejder regelmæsige oversigter og assessments over status og tendenser for relevante indikatorer og det næste store assessment, som bliver over de arktiske marine økosystemer, forventes færdig i 2017. Mere information kan finds på www.caff.is/monitoring. Projektleder Tom Christensen.

COCOA - Nutrient cocktails in coastal zones of the Baltic Sea

Formålet med COCOA er at identificere kredsløbet for næringsstoffer og organisk materiale i forskellige kystnære økosystemer i Østersøen. Næringsstoffer og organisk materiale omdannes og tilbageholdes i overgangen fra land til åbent hav, og COCOA vil identificere, hvordan fysiske og kemiske forhold samt biologiske elementer i kystzonen påvirker de biogeokemiske processer. Vi undersøger om/hvordan nøgle-processer for omsætning og tilbageholdelse af næringsstoffer og organisk materiale har ændret sig over tid og hvordan de kystnære økosystemer er påvirket af disse ændringer. På den baggrund vil COCOA skitsere forvaltningsinitiativer til at forbedre den miljømæssige status for kystnære økosystemer, som er blevet forringet pga. eutrofiering. http://cocoa.au.dk/. Projektleder Jacob Carstensen.

MAB4

MAB4 vil mindske afstanden mellem forskning, innovation og marked inden for makroalgesektoren. Målet er at etablere dyrkning af tang som et dansk forretningsområde, for at producere tangbiomasse til virksomheder inden for fødevare- og foderingredienser samt kosmetik. MAB4 vil udvikle dyrkning af sukkertang som afgrøde dyrket i danske og færøske farvande ved hjælp af nye og forbedrede dyrkningsmetoder. I MAB4 er der særlig fokus på den sæsonmæssige udvikling af tangens bioaktive stoffer og bevaring af de bioaktive stoffer under høst og opbevaring. Resultaterne fra MAB4 vil angive retningslinjer til interessenter fra industrien inden for både produktion og forarbejdning af tang. Projektleder Annette Bruhn.

MacroFuels

MacroFuels formål er at skabe et gennembrud i produktionen af bioenergi fra makroalger, med fokus på ethanol, butanol, furan og biogas. MacroFuels vil udvikle en teknologi til produktion af flydende brændstoffer, eller en forløber dertil, beregnet til den tunge transportsektor samt eventuelt til luftfartssektoren. MacroFuels vil opskalere både produktionen af makroalger samt de efterfølgende bioraffineringsprocesser. MacroFuels er et fireårigt H2020 projekt. Projektleder Annette Bruhn.

Interkalibrering danske kystvande

Projektet har til formål at gennemføre interkalibrering af klorofyl a i den østlige Østersø og Kattegat mellem Danmark, Sverige og Norge som grundlag for fastsættelse af værdier for klassifikation af høj-god og god-moderat grænser for klorofyl a. Desuden skal projektet bidrage til EU tekniske redegørelser vedrørende interkalibrering af makrovegetation mellem Sverige og Danmark og Tyskland og Danmark. Endelig skal der skrives et notat med oversigt over de processer og de opgaver, som AU/DCE har deltaget i vedr. interkalibreringen. Projektleder Jacob Carstensen.

Nuuk Flora og Fauna

Projektet er finansieret af Grønlands Naturinstitut og er en del af basismoniteringen under Grønlands moniteringsprogram: www.G-E-M.dk. Vi har ansvaret for monitoringen af marin flora i Nuuk. Fokus er på en buletang, som er en nøgleart i kystzonen, og hvis vækst i Grønland stimuleres af opvarmning. Projektleder Dorte Krause Jensen.

MARFOR - Functional variability and dynamics of responses of marine forests to global change

Marine skove - skove af store brunalger/tang - er hotspots for produktion og biodiversitet. Global opvarmning flytter skovenes nordlige udbredelsesgrænse længere mod nord og påvirker dermed de marine økosystemer. Projektets mål er 1) at forstå de vigtigste faktorer (adaptation, fysiologi, genetisk biodiversitet og connectivitet), der understøtter skovenes økologiske funktion og 2) benytte denne information til at modellere og forudsige effekter af klimaforandringer på skovenes økosystemfunktion og på den baggrund foreslå strategier for bæredygtig forvaltning af marine skove. Projektleder Dorte Krause-Jensen.

Iltsvindsmodel

Projektet har til formål at opdatere den nationale iltsvindsmodel, som bruges til at beskrive arealudbredelsen af iltsvind i de indre farvande (hovedsageligt danske). Iltsvindsmodellen indgår i de årlige iltsvindsrapporter. Der er en række problemstillinger forbundet med modelleringen, som dels omhandler selve modellen og dels datagrundlag (stationsantal og målefrekvens) - opdateringen omhandler kun modeldelen. Modellen beskriver arealudbredelsen af iltsvind ved at kombinere oplysninger om iltprofilet (fra overvågningsdata) for en given lokalitet med dybdeforholdene i området. Opdateringen finansieres af Miljøstyrelsen/Miljø- og Fødevareministeriet under rammeaftalen med DCE.

Projektleder Jens Würgler Hansen

MuMiPro: Mussel farming -mitigation and protein source for organic husbandry

Formålet med MuMiPro er at udvikle en ny type opdræt af muslinger, som på en og samme gang leverer bæredygtigt foderprotein til økologisk husdyrproduktion og forbedrer miljøkvaliteten i kystnære danske farvande. Konceptet bag muslinger som marint virkemiddel er, at næringsstoffer tilført det marine miljø bliver optaget af alger og derefter i muslinger, som indbygger næringsstofferne i deres væv. Når muslingerne høstes, bliver næringsstofferne fjernet fra det marine miljø og kan genbruges i den animalske produktion. MuMiPro er et tværfagligt projekt, der skal løfte opgaven med at bringe en ny form for opdræt af muslinger fra lovende koncept til produktionsklar metode til gavn for jobskabelse i udkantsområder, økologisk husdyrproduktion og vandmiljø. Projektet løber i perioden 2017-2020 og er finansieret af Innovationsfonden.

Projektleder Karen Timmermann

SeaStatus: Innovative Technologies for Quantification of Sea Status

Havet er et omdrejningspunkt for vækst, og udfordringen er at opnå den rette balance mellem bedre udnyttelse og beskyttelse af havet. Nøglen til at opnå dette er præcis kvantitativ viden om havets tilstand og beslutningsstøtteværktøjer, der kan give en præcis vurdering af effekter og konsekvenser af menneskelige aktiviteter. Formålet med SeaStatus er at koble statistiske metoder med økologisk modellering og metoder til data mining i beslutningsstøtteværktøjer og dermed øge både værdien af data og muligheden for at vurdere og optimere udnyttelsen af den marine ressource. Vi tester værktøjerne ved at anvende dem på konkrete problemstillinger, såsom forvaltning af vandområder, vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og prognoser for havets tilstand. Værktøjerne vil løbende blive tilgængelige for konsulenter og myndighederog dermed på længere sigt sikre en vidensbaseret forvaltning og være et vigtigt bidrag til en bæredygtig blå vækst. Projektet løber i perrioden 2017-2020 og er finansieret af Innovationsfonden.

Projektleder Karen Timmermann

Tang.nu

Tang er en værdifuld ressource, som i dag finder anvendelse bl.a. i produktion af fødevarer og foder. Men der er meget større perspektiver i tang i Danmark. Ved at dyrke og høste tang i danske farvande kan vi genindvinde en del af de næringsstoffer, der skaber problemer i vores havmiljø – og vi får mulighed for at genanvende næringsstofferne i fødekæden på la

Tang.nu fokuserer på potentialerne i sukkertang, søsalat, blæretang og søl – og vil over de næste 4 år levere essentielle resultater til grundlaget for en sammentænkt, balanceret og bæredygtig forvaltning af produktionssystemer i havet og på land – både i forhold til fremtidig lovgivning om marin arealforvaltning og foder- og fødevaresikkerhed. Projektet har 27 partnere fra erhverv, myndigheder og vidensinstitutioner. Vi vil samle og skabe viden gennem fokuserede forsøg og udveksling af eksisterende og ny viden på tværs af faggrænser. Projektet løber indtil udgangen af 2020 og er støttet af Villum Velux fondene.
Projektleder Annette Bruhn.

INTAROS

INTAROS (Integrated Arctic Observation System) er et stort international projekt med 49 partnere fra 20 lande. Projektet løber fra 2016 til 2021 og er finacieret med 15,5 mio. € fra EU's Horizon 2020 program. De accelererende klimaforandringer i Arktis nødvendiggør bedre og mere koordineret dataindsamling i regionen for:

  1. at forbedre vores forståelse af klimaforandringerne og deres konsekvenser for arktiske økosystemer
  2. at kunne udvikle og forbedre arktiske samfund og økonomier samt imødegå skadelige effekter af opvarmingen.

AUs rolle i projektet er at bidrage med viden fra det grønlandske moniteringsprogram, Greenland Ecosystem Monitoring program, samt at undersøge via eksisterende data og økologiske modeller, hvordan det marine økosystem - og især kommercielle fiskearter - af klimaforandringer.

Projektleder: Mikael Kristian Sejr

MarinBasis_Zackenberg

Dette er den marine komponent af det østgrønlandske klimamoniteringsprogram omkring forskningsstationerne Daneborg og Zackenberg. Aarhus Universitet står sammen med Grønlands Naturinstitut for indsamling af data hver sommer og har gjort dette siden 2003. Moniteringsprogrammet kombineres ofte med forsknings-, speciale og ph.d. projekter. En liste over forskningsprojekter findes på Arktisk Forskningscenters hjemmeside (http://arctic.au.dk/)

Projektleder: Mikael Kristian Sejr

Koblingen mellem fjorde og indlandsis

Afsmeltningen af indlandsisen er accelereret dramatisk de sidste 20 år, og mængden af smeltevand, der løber ud i de grønlandske fjorde er dermed steget. Effekterne har vi igennem de seneste 5 år studeret indgående ved forskningsstationen i Daneborg samt ved Nuuk. Formålet med dette projekt er at besøge en række nye fjorde i Vest- og Østgrønland for at se, om den viden, vi har fået fra de to moniteringsfjorde, er repræsentativ for større områder af Grønland. Projektet gennemførte i 2016 et længere togt i området mellem Disko Bugt og Upernavik, og planen er et tilsvarende togt i Østgrønland i sommeren 2018.

Projektleder: Mikael Kristian Sejr