Klimaforandringernes betydning for naturen

Landjordens naturtyper som heder, moser, enge, overdrev, skov og kyster er de steder hvor Danmarks natur findes i sin mest upåvirkede form. Mange af disse økosystemer er dog afhængige af, at der sker en pleje eller en kulturpåvirkning i form af fx græsning.

Derudover bliver de påvirket af, at de skal sameksistere med menneskelige aktiviteter som landbrug, industri og trafik. Det har betydet, at naturen forurenes med næringsstoffer fra landbruget og udslip fra industri og trafik, samt at det areal, der er til rådighed for naturen, er blevet mindre.

I rapporterne fra Fagdatacenter for terrestrisk natur findes der opdateret viden om, hvordan det står til med naturen i Danmark. Den seneste rapport er udgivet som hjemmeside, som kan ses her: novana.au.dk

Klimaforandringer på planter og jordbundsdyr. Effekterne undersøges på forskellige måder; i laboratoriet, i væksthus og i felten, og dækker studier fra individniveau til populations-, samfunds- og økosystemniveau ved blandt andet at manipulere på forskellige faktorer, f.eks. temperatur, nedbør og CO2.

Et vigtigt forskningstema i sektionen er, hvorvidt og hvordan den evolutionære tilpasning til ændrede klimabetingelser kan ske, i takt med at klimaændringerne rent faktisk finder sted. Sektionen har således årelang forskningserfaring i jordlevende dyrs evne til at tolerere kulde- og tørkestress og de bagvedliggende molekylære og fysiologiske årsager.

Et centralt forskningsspørgsmål er, hvorvidt planter og dyr, som har levet med klimaændringer i generationer, allerede har tilpasset sig, og om de har potentialet til (fortsat) at tilpasse sig. Ikke alle arter har nemlig samme tilpasningsevne. Derfor undersøges det, om ændringer i klimaet også medfører ændringer i artssammensætningen som følge af forskellige evner til at trives under ændrede levevilkår. Klimaforandringer er f.eks. påvist at kunne påvirke planters konkurrenceevne. Med øget viden om evnen til klimatilpasninger er vi f.eks. i stand til at lave prognoser for planters fremtidige succes på levesteder, som vil blive påvirket af klimaforandringer. Læs evt. mere om anvendt planteøkologi her.

Sektionen medvirker i en række forskningsprojekter herunder et af de helt store og langvarige nationale forskningsprojekter omhandlende miljøeffekter af klimaændringer, CLIMAITE.

Afsluttede og igangværende projekter