Vandløbs- og ådalsøkologi


Foto: Bjarne Moeslund

Sektion for vandløbs- og ådalsøkologi udfører forskning inden for vandløbs- og ådalsøkologi. Størstedelen af vores forskning er helhedsorienteret med fokus på at belyse betydningen af lokale og regionale processers indvirkning på de biologiske samfund fra enkeltorganismer til populationer og hele økosystemer. Vi har særlig fokus på at belyse betydningen af klimarelaterede ændringer i temperatur- og afstrømningsforhold og samspillet mellem disse og en række centrale og samtidige påvirkninger (multiple-stressorer). De specifikke påvirkninger inkluderer bl.a. hydromorfologiske ændringer af vandløbene (nedgravning, uddybning), grødeskæringer og opgravninger, ændringer i arealanvendelsen i ådale og oplande og specifikke påvirkninger fra næringsstoffer, pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Vi adresserer såvel grundvidenskabelige som anvendelsesorienterede spørgsmål og anvender både eksperimentelle studier og deskriptive analyser af store datasæt fra tidligere projekter samt fra det nationale overvågningsprogram NOVANA til belysning af disse. Endvidere udfører vi forskning indenfor effekter af virkemidler og restaureringer på den økologiske tilstand og dynamik i vandløb og ådale.

Et vigtigt element i sektionens arbejde er forskningsbaseret rådgivning af myndigheder og samfund, og vores forskning bidrager derfor direkte til at sikre, at forvaltningen i og langs vandløb hviler på et forskningsbaseret grundlag. Vi medvirker desuden aktivt i uddannelsen af nye biologer og agroøkologer på bachelor, master og ph.d. niveau på Aarhus Universitet samt på det Sino-danske samarbejdsuniversitet i Beijing. Desuden medvirker vi aktivt i efteruddannelsen af naturforvaltere, rådgivere og gymnasielærere.

Research themes:

SEKTIONSLEDER

Annette Baattrup-Pedersen
Seniorforsker

Tlf.: +4587158776
E-mail:

Læs mere om medarbejderne og deres CV og publikationer via medarbejder links.

HER FINDER DU OS

Vandløbs- og ådalsøkologi
Aarhus Universitet
Institut for Bioscience
Vejlsøvej 25
8600 Silkeborg