Arter og samfund i vandløb og vådområder

Arter og samfund i vandløb og på vandløbsnære arealer (fx vådområder) er alvorligt påvirkede af menneskelige aktiviteter. Vores forskning er målrettet mod at vurdere effekter af forskellige typer af påvirkninger på organisme-, populations- og økosystemniveau samt at forudsige betydningen af ændringer i disse.

Vi gennemfører undersøgelser af den relative betydning af lokale vandløbskarakteristika vs. regionale faktorer for vandløbssamfundene på flere rumlige og tidslige skalaer og virkningerne af menneskeskabte stressfaktorer på biodiversiteten, samfundsstrukturen, sammensætningen af arters karaktertræk og fødekæder.

Vi er især interesserede i i) betydningen af land-vand interaktioner for vandløbenes og ådalenes organismer og biodiversitet, ii) at adskille effekter af enkelte stresspåvirkninger (fx sedimenttransport) i komplekse sammensætninger af flere samtidigt forekommende stressfaktorer, samt iii) at forstå hvordan organismers og organismegruppers samspil påvirkes af relevante stressfaktorer.

Igangværende projekter inden for dette emne

BUFFERTECH
2014-2018 “Maximizing ecosystem services provided by riparian BUFFERs using novel TECHnologies (BUFFERTECH)”. Finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. Optimering af økosystemtjenester fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder. Projektet undersøger, hvordan vi kan optimere økosystemtjenester, såsom randzoner (natur, miljø og produktion) ved at udlægge dem på en differentieret og omkostningseffektiv måde i landskabet ved hjælp af nye og innovative ledelsesmetoder og teknologiske løsninger.

MARS
2014-2018. Water resources management under complex, multi-stressor conditions (MARS). Finansieret af EU FP7. MARS har særligt fokus på at undersøge de samlede effekter af lav vandføring, næringsstoffer og fine sedimenter på biologiske struktur og funktion. I vores eksperimenter undersøger vi disse stressfaktorers betydning for samfundsstrukturen af makroinvertebrater, bentiske alger og ferskvandssvampe samt interaktionerne mellem disse organismegrupper under de givne stress-scenarier. Derudover undersøger vi, hvordan organismernes evne til at udføre deres økologiske funktion påvirkes under disse stress-scenarier (fx metabolisme, næringsstofoptag og nedbrydning af organisk stof).

Grødeskæring og grundvandsafhængig natur
2015-2016. Finansieret af DCE. Betydning af ændret vandstand i vandløb betinget af eksempelvis grødeskæring for grundvandstilstrømningen til grundvandsafhængig natur på de vandløbsnære arealer, herunder temporale aspekter samt betydning af regional - og lokal geologi.

Interaktioner mellem grundvand og overfladevand
2014-2015. Økologisk relevans af grundvandsindstrømning til overfladevandområder. Samarbejdsundersøgelse med Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Med brug af Grindsted å som case study har dette projekt til formål at vurdere relevansen af forurenende stoffer i grundvandet for miljøtilstanden i vandløb (fx vinylchlorid, TCE, DCE (stammende fra grundvandsindstrømningen)).

”From the bottom up – fundamental resources and food chain dynamics under fungicide stress”
2015-2017. Finansieret af Carlsbergfondet. Biodiversiteten og biomassen af akvatiske svampe regulerer akvatiske fødekæder via ’bottom-up’ -mekanismer. I dette projekt anvendes fungicider (svampegifte) som kontrollerende faktor for svampenes biodiversitet og biomasse og for nedbrydningen af organisk kulstof. Ændringerne i svampesamfundenes struktur og funktion kan påvirke højere trofiske niveauer (makroinvertebrat-prædatorer), og dette er det vigtigste fokusområde i projektet.

AquaTerra
2016-2017. Finansieret under Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning. I dette projekt undersøges de voksne stadier af vanløbsinsekternes følsomhed overfor pesticider via eksperimentelt arbejde. Arternes følsomhedsdata sammenstilles med matematiske risikomodeller for pesticideksponering af vandløbsnære arealer, hvor størstedelen af vandløbsinsekter forefindes, via vinddrift.

KONTAKTINFORMATION

Annette Baattrup-Pedersen
Seniorforsker

Tlf.: +4587158776
E-mail:


Jes Rasmussen
Tlf.: +4587158779
E-mail:


Peter Wiberg-Larsen
Seniorrådgiver

Tlf.: +4587158785
E-mail:

Klik på linket på kontaktpersonerne herover for at få mere at vide om publikationer og forskningsområder.