Processer i vandløbsøkosystemer og ådale

Vi undersøger effekter af menneskeskabte stressfaktorer, inklusive klimaændringer, på nøgle-økosystemprocesser i vandløb og ådale, og hvordan disse afspejles i nedstrømssøer og -fjorde.

Vandløbs- og ådalsøkosystemer regulerer eksporten af næringsstoffer fra det terrestriske landskab og spiller derfor en stor rolle i afbødningen af eutrofiering i nedstrømsøkosystemer. Desuden er en række økosystemprocesser centrale for selvrensende egenskaber og dermed direkte relateret til den menneskelige forsyning af rent vand. Ligeledes spiller vandløbs- og ådalsøkosystemer en afgørende rolle i kulstoflagringen. Vores forskning omfatter nøgleprocesser relateret til næringsstofomsætning, selvrensning og omsætning/lagring af organisk stof i ådale og vandløb samt hvordan disse processer er knyttet til floraens og faunaens karakteristika.

Igangværende projekter inden for området:


  • MARS:2014-2018. Water resources management under complex, multi-stressor conditions (MARS). Finansieret af EU FP7. MARS har særligt fokus på at undersøge de samlede effekter af lav vandføring, næringsstoffer og fine sedimenter på biologiske struktur og funktion. I vores eksperimenter undersøger vi disse stressfaktorers betydning for samfundsstrukturen af makroinvertebrater, bentiske alger og ferskvandssvampe samt interaktionerne mellem disse organismegrupper under de givne stress-scenarier. Derudover undersøger vi, hvordan organismernes evne til at udføre deres økologiske funktion påvirkes under disse stress-scenarier (fx metabolisme, næringsstofoptag og nedbrydning af organisk stof).

  • Sektion for vandløbs- og ådalsøkologi arbejder tæt sammen med sektion for akvatisk biologi
    Vi samarbejder i projekter om næringsstofdynamik og økosystemmetabolisme i lavlandsvandløb, om faktorer, der kontrollerer vegetationsmængden og artssammensætningen i ferskvandsøkosystemer, om interaktioner mellem vandløb og oplande, om spredning og kolonisering af akvatiske planter samt om arktiske vandmossers økologi.

  • From the bottom up – fundamental resources and food chain dynamics under fungicide stress:
    2015-2017. Finansieret af Carlsbergfondet. Biodiversiteten og biomassen af akvatiske svampe regulerer akvatiske fødekæder via ’bottom-up’ -mekanismer. I dette projekt anvendes fungicider (svampegifte) som kontrollerende faktor for svampenes biodiversitet og biomasse og for nedbrydningen af organisk kulstof.

Contact for the above

Carl Christian Hoffmann
Seniorforsker

Tlf.: +4587158772
E-mail:


Tenna Riis
Lektor

Tlf.: +4587156578
E-mail: