Restaurering af vandløb og ådale

Restaurering er en af de mest anvendte foranstaltninger til at opnå god økologisk tilstand i vandløb, søer og marine områder som påkrævet af Vandrammedirektivet. Restaureringstiltagene kan målrettes til eksempelvis vandkvalitet, kulstoflagring, vandløbets habitatforhold og processer i økotonen mellem land og vand. I nyere tid er en række vådområder blevet genskabt for at forbedre vandkvaliteten, og vandløbs habitatforhold søges forbedret ved genslyngninger og udlægning af groft substrat. Især lavlandsvandløb lider under voldsomme habitatforringelser som følge af hydromorfologiske ændringer og oprensning/grødeskæring, og mange steder er der behov for restaureringstiltag for at opnå god økologisk tilstand. I vores sektion undersøger vi effekten af restaurering af ferskvandsøkosystemer og forskellige restaureringstiltag på vandløbenes økosystemstruktur og -funktion.

Igangværende projekter inden for området:

  • Forbedring af habitatforhold i vandløb ved restaurering med dødt ved
    2016-2017. Fysiske forhold i vandløb søges primært genskabt ved genslyngninger og udlægning af groft uorganisk substrat (grus). Imidlertid er den positive effekt på makroinvertebratsamfund begrænset. Dødt ved anvendes aktivt i Danmarks nabolande som supplerende indsats til forbedring af vandløbs fysiske forhold. Dette element forventes især at være et aktiv i lavlandsvandløb med naturligt små mængder groft uorganisk substrat. I projektet kortlægger vi forekomsten af dødt ved og kvantificerer artsandelen af makroinvertebrater, der er knyttet til disse strukturer i nær-naturlige danske skovvandløb.

  • Effekter af grødeskæringspraksis på biologisk struktur og funktion i vandløb:
    2016-2017. Finansieret af Aalborg Kommune. Den nuværende grødeskæringspraksis har massiv negativ indflydelse på den generelle økologiske kvalitet og biodiversitet i vandløb. I dette projekt samarbejder vi med Aalborg Kommune om at belyse eventuelle positive effekter af ændret grødeskæringspraksis på biologiske kvalitetselementer (planter og makroinvertebrater).

KONTAKTINFORMATION

Carl Christian Hoffmann
Seniorforsker

Tlf.: +4587158772
E-mail:


Annette Baattrup-Pedersen
Seniorforsker

Tlf.: +4587158776
E-mail:

Klik på linket på kontaktpersonerne herover for at få mere at vide om publikationer og forskningsområder.