Vandrammedirektivet

Rådgivning af myndigheder om forvaltning af vandløb og vandløbsnære arealer

Rådgivning og anden myndighedsbetjening udføres primært for Miljøministeriet, men vi rådgiver også andre myndigheder (f.eks. kommuner) og private virksomheder. Som en del af Vandrammedirektivet udvikler vi indikatorer, der beskriver den økologiske tilstand i danske vandløb, og vi tester om indikatorer og tilstandsklasser svarer til de, som anvendes i andre EU-lande.

Vi arbejder med indikatorer for kiselalger, vandløbsplanter, smådyr og fisk. Som en del af det nationale program for overvågning af den danske natur (NOVANA) udvikler vi overvågningsmetoder og tekniske anvisninger til de, som skal udføre overvågningen, ligesom vi interkalibrerer udførelsen af de enkelte overvågningsaktiviteter. De mange resultater fra NOVANA bearbejdes, analyseres og udgives som en årlig vandløbsrapport (DCE videnskabelig rapport).

Vi rådgiver desuden om de økologiske effekter af aktiviteter som vandløbsvedligeholdelse, vandindvinding, udledning af miljøfremmede stoffer og meget mere. Al vores rådgivning er baseret på forskning og anden vidensopbygning. En stor del af rådgivningen udføres som en del af en rammeaftale mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet; andre opgaver løses på baggrund af særskilte kontrakter.

Projekter for Natur- og Miljøstyrelsen/Miljøministeriet

 • Tekniske anvisninger til de mange forskellige typer undersøgelser, der gennemføres som en del af NOVANA. Anvisningerne spænder over metoder til overvågning af samfund af kiselalger, smådyr, fisk og vandløbsplanter, overvågning af enkelte arter som tykskallet malermusling, flodperlemusling, lampretter, stav- og majsild, pigsmerling, til beskrivelse af fysiske forhold, miljøfremmede stoffer og tungmetaller. (Rekvirent: Naturstyrelsen, rammeaftale)

 • Interkalibreringer af de metoder, som udføres via de tekniske anvisninger. Tematiske eksempler: Prøvetagning af smådyr i vandløb (TA V07), undersøgelse af vandløbsplanter i dybe vandløb (TA V17), undersøgelse af fysisk indeks (TA V05). (Rekvirent: Naturstyrelsen, rammeaftale)

 • Rapportering af NOVANA data fra vandløb foretages årligt. Rapporten fortæller om status for og udvikling i vandløbenes fysiske, kemiske og biologiske tilstand. I fokuskapitler behandles særlige emner, der varierer fra rapport til rapport. (Rekvirent: Naturstyrelsen, rammeaftale)

 • Artikel 17 indberetning for arter/naturtyper tilknyttet vandløb (og søer). Det er en forpligtelse i EU’s habitatdirektiv, at medlemslandene hvert 6. år indberetter status for en række arter og naturtyper. Tre naturtyper og 12-13 arter er specielt knyttet til vandløb. (Rekvirent: Naturstyrelsen, rammeaftale)
 • Projekt: “Udvikling af en biologisk pesticidskadesindikator til danske vandløb”. På baggrund af eksisterende data fra andre tidligere projekter under Miljøstyrelsens Pesticidforskningsprogram, feltstudier og mesokosmos forsøg udvikles og testes et nyt indeks, der kan ”måle” effekten af pesticider i danske vandløb. Indekset baseres primært på forekomst og fravær af smådyr i tid og rum, men det undersøges også, om pesticiderne har effekter på økosystem niveau, fx på fødenet og stofomsætning. Projektet søger derudover at belyse betydningen af fysisk ”forarmning”/fysisk forstyrrelse, der virker samtidig med pesticiderne i vore danske primært landbrugspåvirkede vandløb. Der er således dels tale om rådgivning, dels et egentligt forskningsprojekt. (Rekvirent: Miljøstyrelsen, Pesticidforskningsprogrammet)

 • Projekt: ”Klima og vandplaner”. Med udgangspunkt i eksisterende litteratur, andre landes erfaringer m.m. beskrives, hvorledes vandområdernes økologiske tilstand påvirkes af et klima i forandring. Der tilvejebringes et fagligt grundlag for vurdering af klimaforandringernes effekt på den økologiske tilstand i vandløb, søer og kystvande. Den økologiske tilstand vurderes ud fra organismegrupperne fytobenthos, fytoplankton, vandplanter, bundlevende invertebrater, og fisk. Desuden skal belyses effekter på hydro-morfologiske og fysisk-kemiske forhold – af betydning for planter og dyr. Projektet udføres som et tværgående projekt omfattende vandløb, søer og marine områder. (Rekvirent: Naturstyrelsen)
 • Projekt: ” Vurdering af vandindvindings påvirkning af vandløbs økologiske status”.
  Indhold: Projektets formål er at vurdere de nuværende grænseværdier for den maksimale påvirkning af vandføringsparametre på vandløbenes økologiske kvalitetselementer (planter smådyr og fisk), jf. Vandrammedirektivet (VRD). (Rekvirent: Naturstyrelsen)

 • Projekt: ”Udvikling af biologisk indeks for bentiske makroinvertebrater i danske søer”. Indhold: Makroinvertebrater (bundlevende smådyr) er ét af flere biologiske kvalitetselementer, der kan anvendes til vurdere økologisk tilstand i søer. Projektet sigter mod at definere et (eller flere) nyt dansk indeks for danske søer, baseret på makroinvertebrater i søernes lavvandede bredzone. Indekset skal kunne afspejle påvirkninger i form af generel eutrofiering og menneskeskabte påvirkninger inden for bredzonen og de sønære arealer. Det opstillede indeks interkalibreres i forhold til det fælles-multimetriske indeks, der er anvendt ved interkalibreringen af andre EU-landes nationale indices. (Rekvirent: Naturstyrelsen)
 • Projekt: ”Udvikling af biologisk indeks for fytobenthos i danske vandløb”.
  I henhold til EU's vandrammedirektiv skal den økologiske tilstand i vandløb vurderes ud fra en række biologiske kvalitetselementer, såsom fytobenthos, makrofytter, invertebrater og fisk. Formålet med projektet er at udvikle et indeks for fytobenthos, der skal kunne bruges til denne vurdering af økologisk tilstand i vandløb. Det vil desuden blive undersøgt, om inddragelse af fytobenthos som kvalitetselement tilfører væsentlig information om den økologiske tilstand i forhold til menneskelige påvirkninger af danske vandløb (Rekvirent: Naturstyrelsen)