Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige temaer

Biodiversitetssymposiets grundide er, at deltagerne bidrager til det faglige program med indlæg i form af foredrag eller posters. Tilmelding af postere og foredrag sker via e-mail til Biodiversitetssymposiet2019@bios.au.dk senest den 15. november 2018.

Biodiversitetssymposiet vil i 2019 have særligt fokus på følgende temaer:

Selvforvaltende natur i Danmark?

 • Eksempler på vildere naturforvaltning
 • Helårsgræsning
 • Naturlig hydrologi
 • Forvaltning med eller uden hegn?
 • Dyrevelfærd for store græsædere
 • Er der plads til rovdyr?
 • Nationalparker
 • Hvad er minimumskravet til plads?
 • Hvad kan vi lære af selvforvaltende økosystemer i udlandet?

En national jordreform – hvor passer naturen ind?

 • Integration eller adskillelse af produktion og natur
 • Naturzone
 • Erfaringer med erstatningsnatur
 • Hvor meget plads kan vi undvære til naturen i Danmark?
 • Det grønne Danmarkskort
 • Rumlig prioritering af naturbeskyttelse
 • Hvordan finansieres mere plads til naturen?
 • Synergier og konflikter mellem biodiversitet og andre interesser
 • Hvilke interesser skal have fortrin hvor?

Virkemidler for biodiversitet

 • Hvordan transformerer man en kulturskov til en naturskov?
 • Hvordan laver man et veterantræ ud af et sundt træ?
 • Hvordan får man græsning, høslæt og brand til at virke?
 • Hvilken rolle spiller re-introduktion af planter og dyr?
 • Hvordan retableres naturlig hydrologi i ådalen?
 • Hvordan slipper man af med overskud af næringsstoffer fra tidligere dyrkning?

Hvad fortæller overvågningsdata om biodiversitet?

 • Hvordan står det til i habitatdirektivets naturtyper?
 • Hvordan går det med havets biodiversitet?
 • Hvordan udvikler levesteder for truede skovlevende arter sig?
 • Hvad ved vi om biodiversiteten i agerlandet?
 • Er de truede arter i fremgang eller tilbagegang?
 • Hvilke arter går frem og hvilke går tilbage?
 • Hvad er de vigtigste årsager til fortsat tab af biodiversitet?
 • Hvordan påvirker klimaændringerne biodiversiteten?

Next generation overvågning

 • Hvad kan vi udlede om levesteder og biodiversitet fra de landsdækkende LiDAR-data
 • Kan sekvensering af systematisk indsamlede prøver af vand, jord og plantedele bruges til at beskrive biodiversiteten?
 • Kan sekvensering af tarmindhold, gødning, gylp, blodprøver, blomster mv bruges til at kortlægge dyrs fødepræferencer og trofiske netværk?
 • Kan automatiske kamerafælder bruges til at kortlægge mobile dyrs levested og levevis?
 • Kan fotos bruges til artsidentifikation?
 • Kan kunstig intelligens erstatte klassifikationsmodeller når vi skal identificere arter eller kortlægge levesteder?

Modeller for biodiversitet

 • Kan vi forudsige variationen af biodiversitet ud fra målte strukturer i miljøet?
 • Kan vi forudsige udviklingen i biodiversitet ud fra miljøets tilstand og påvirkninger?
 • Kan vi forudsige udviklingen i bestande af dyr og planter?
 • Kan vi forudsige top-down regulering af fx vegetation eller planteædere i økosystemer?

Trælse dyr i Danmarks natur

 • Store dyr er besværlige, så hvornår skal de reguleres?
 • Har vi plads til topprædatorer som ulv og gråsæl?
 • Hvornår skal fremmede arter bekæmpes?
 • Hvordan afbalanceres hensynet til selvforvaltende natur med hensynet til landbrug og skovbrug?
 • Hvordan defineres unaturlige tætheder af hjortevildt?

Naturens tjenesteydelser

 • Naturen er nyttig, men gælder det også den truede natur?
 • Er honningbierne nyttige eller en trussel mod biodiversiteten?
 • Er biodiversitetskrisen en trussel mod menneskeheden?
 • Er artsrige økosystemer mere robuste?
 • Hvad er biodiversiteten værd for mennesker?

Hitlisten 2018 (korte oplæg)

 • Spændende fund af svampe og laver fra 2018
 • Spændende fund af planter og mosser fra 2018
 • Spændende fund af hvirveldyr og hvirvelløse dyr fra 2018
 • Fund af nye spændende naturlokaliteter fra 2018
 • Fotosafari fra spændende lokaliteter eller ekskursioner