Fagdatacenter for Ferskvand

Overvågning af søer og vandløb i NOVANA

Fagdatacentret er organisatorisk placeret i Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Fagdatacentret er ansvarlig for Miljø- og Fødevareministeriets dataarbejde inden for områderne vandløb, søer og stoftransport.

Fagdatacentrets hjemmeside indeholder informationer af relevans for overvågningen af søer og vandløb og er primært rettet mod Miljøstyrelsen og andre aktører i NOVANA.

Gældende tekniske anvisninger

Vi anbefaler, at du bookmarker denne side og ikke den enkelte anvisning, som findes herunder, da anvisningerne bliver fornyet med mellemrum.

For NOVANA 2004-2010 se Arkiv.

Vandløb

Fælles datatekniske anvisninger

Gældende for søer, vandløb, natur såvel som det marine område:

  • DT01 - Vandkemi og feltmålinger
  • DT03 - Planteplankton og dyreplankton
  • DT04 - Biologisk effektmonitering i fisk og muslinger, impo- og intersex i snegle samt miljøfarlige stoffer i biota –fisk og muslinger- og i marint sediment
  • DT04 - Bilag
  • DTA05 - Marin blødbundsfauna
  • DN01 - Naturdata
  • DM02 - Marin vegetation

Aarhus Universitet
Institut for Bioscience
Vejlsøvej 25, Postboks 314, 8600 Silkeborg
8715 0000 - dce@au.dk - find vej

Søer

Interkalibreringsrapporter/-notater

Programbeskrivelse

Grundlaget for overvågningen er defineret i programbeskrivelsen, som omhandler de aftaler, der er indgået for den pågældende programperiode. Programbeskrivelsen for NOVANA i 2017-2021 kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontaktpersoner:

Efteruddannelseskurser

Institut for Bioscience udbyder forskellige korte efteruddannelseskurser. På én-fire dage får du nye kompetencer og praktisk erfaring, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde. Du får del i den nyeste forskning, og du får mulighed for at komme tilbage til laboratoriet eller i felten.

Læs mere om kurserne og tilmelding.