Ederfuglenes biologi i Grønland

En voksen almindelig ederfugl er 50 - 70 cm lang og vejer 1,3 - 2,6 kg. Vægten kan variere meget afhængig af årstid og køn, men generelt er hannerne større end hunnerne.

Udbredelse

Almindelig ederfugl yngler langs kysten i Nordamerika, Europa, Asien og Canada. De ederfugle, der overvintrer ved Sydvestgrønland, yngler i Vestgrønland og Nordøstcanada.


Den almindelige ederfugls udbredelse og trækruter i Grønland og Canada.

Kortet viser den almindelige ederfugls udbredelse og trækruter i Grønland og Canada. Ederfuglen yngler langs kyststrækninger indenfor den stiplede linje. De røde pile viser trækruterne fra yngleområderne til overvintringsområderne (de skraverede områder), fra hhv. Nordøstcanada og Nordvestgrønland til Sydvestgrønland og fra Canada til Newfoundland og Quebec. Antallet af overvintrende ederfugle i Sydvestgrønland er ca. 460.000, mens ca. 150.000 overvintrer ved Newfoundland og Quebec.

Ynglebiologi

Hunnerne yngler som regel første gang som 3-årige. I nogle områder finder de allerede sammen med en han om efteråret eller om vinteren, mens de andre steder først finder en mage om foråret. De bliver sammen i det samme par hele sæsonen, indtil hunnen er godt i gang med at ruge.

Ederfuglene ankommer normalt til ynglepladserne i løbet af maj, alt afhængig af lokalitet og vejrforhold. Hunnerne vender ofte tilbage til deres fødested, og de yngler gerne tæt på gamle redesteder. Ederfugle yngler typisk på holme og småøer, hvor de er beskyttet mod ræve. Når hunnen går på land for at udvælge sig et redested, følger hannen som regel tæt efter. Reden er en fordybning i jorden. Den bliver foret med dun, når de første æg er lagt. I nogle tilfælde genbruger hunnen en gammel redeskål. Ellers må hunnen lave en ny rede. Det gør hun ved at sparke jord væk, mens hun drejer om sig selv.


Ederfuglerede. Foto: Flemming Ravn Merkel.

Hunnen lægger i gennemsnit 3-4 æg. Hun lægger normalt ét æg om dagen, men hun begynder først at ruge mere konstant, efter at hun har lagt det andet eller tredje æg. Hunnen ruger i 24-26 dage, og i denne periode forlader hun kun reden i korte perioder for at drikke. Da hunnen ikke indtager føde i rugeperioden, kan hun tabe op til 45% af sin vægt.

Æggene klækker samtidig, som regel inden for 24 timer. Når ællingerne er blevet tørre efter ca. 1 døgn, leder hunnen dem ned til vandet. De bliver ofte ledsaget af ikke-ynglende hunner (tanter). Efterhånden som flere hunner kommer til med deres ællinger, danner de større familieflokke med op til 150 ællinger og 10 hunner. De store flokke kan dog godt dele sig op igen. Ællingerne er uafhængige af hunnen i løbet af 55-60 dage og flyvefærdige efter 65-75 dage.


Rugende ederfugle. Foto: Flemming Ravn Merkel.

Træk

Når hunnerne er gået i gang med at ruge, forlader hanner, ungfugle og nogle ikke ynglende fugle området og trækker ned til fældeområderne. Hunnerne trækker til fældeområderne, når ællingerne er flyvefærdige. Ederfuglene kan ikke flyve, mens de fælder svingfjerene. Derfor søger de ofte til uforstyrrede fældeområder. De samles i store flokke i lavvandede områder.

Ederfuglene forlader sjældent vandet i løbet af vinteren, men efterhånden som foråret skrider frem, går de oftere på land. Når yngleperioden begynder igen, trækker de til yngleområderne og tilbringer mere tid på land.


Flyvende ederfugle, to hunner og en han. Foto: Anders Mosbech. 

Føde

Den almindelige ederfugl kan dykke ned til ca. 20 m. Den dykker dog oftest på lavt vand.

Ederfugle lever overvejende af muslinger, søpindsvin og snegle, men de spiser også krebsdyr, pighuder, små fisk og orme. Føden sluges hel og bliver efterfølgende knust i kråsen. Små fødeemner sluges under vandet, mens fuglen tager større fødeemner med op til overfladen hvor den sluger føden. Normalt søger eder-fuglen efter føde om dagen, men nogle gange sker det også i tusmørke og om natten.

Ligesom de fleste andre havænder, kan ederfugle drikke saltvand, men hvis der er ferskvand i nærheden, foretrækker de det.

Fjender

Ravne, falke og store måger spiser ederfuglens æg og ællinger. Selv om ederfuglekolonierne ofte ligger på små øer, sker det dog også, at ræve hærger en koloni. De kan ødelægge mange reder og spise æggene. I Canada har man set isbjørne fange de rugende hunner.

Yderligere information om alm. ederfugl: