Kongeederfugl

Nærbillede af kongeederfugle han.
Foto: Anders Mosbech, DMU
Nærbillede af kongeederfugle hun.
Foto: Anders Mosbech, DMU

DMU og Grønlands Naturinstitut har også monteret sendere på 10 kongeederfugle fanget i Umiafik i Nordvestgrønland i 1999. Oplysningerne fra disse sendere kan du se her:

  • Kort over kongeederfugle i Upernavik

Baggrund

Vestgrønland er et vigtigt fælde-, samlings- og overvintringsområde for kongeederfugle. De fleste af fuglene yngler i den nordøstlige del af Canada, mens en mindre del yngler i Nordvestgrønland. Der yngler ikke kongeederfugle i Vestgrønland.

Antallet af kongeederfugle der fælder svingfjerene i Vestgrønland er faldet i løbet af de seneste 50 år. I 1993-95 gennemførte forskere flytællinger af konge-ederfugle i fældeområderne i Vestgrønland, og bestanden blev beregnet til 30-40.000 fugle. Det er en kraftig tilbagegang sammenlignet med, at bestanden af fældende fugle blev anslået til ca. 200.000 fugle i 1950’erne.

En optælling af bestanden af ynglende kongeederfugle i Rasmussens Lavland i det nordøstlige Canada viste, at ynglebestanden her var faldet med 86% i perioden fra 1976 til 1994-95.

Undersøgelser i Sydvestgrønland antyder, at der i 1990’erne overvintrede omkring 300.000 kongeederfugle i Åbentvandsområdet. Det er et usikkert tal, og vi ved endnu ikke, hvordan antallet af kongeederfugle i vinterområdet udvikler sig. Vi mangler bl.a. viden om fuglenes bevægelser indenfor vinterområdet.

Formål

Biologer fra Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Arktisk miljø, Grønlands Naturinstitut og Canadian Wildlife Service er nu gået sammen om at fremskaffe den nødvendige viden om kongeederfuglene der skal til for at rådgive Grønlands Hjemmestyre om en bæredygtig forvaltning af kongeederfuglene i Vestgrønland.

Formålet med samarbejdet er bl.a. at

  • få bedre viden om ederfuglenes trækruter.
  • få bedre viden om ederfuglenes fældeområder.
  • sammenkæde fuglenes yngle- og overvintringsområder.
  • få viden om de lokale bevægelser i overvintringsområderne.

Biologerne anvender bl.a. satellitsendere til at identificere de vigtigste områder for fuglene samt til at kortlægge sammenhængen mellem kongeederfuglenes yngle-, fælde- og vinteropholdsområder.

Derudover indgår følgende elementer i arbejdet med kongeederfuglene:

  • en analyse af jagttrykket på kongeederfugle i Vestgrønland. I den officielle fangststatistik, Piniarneq, angives fangsten af almindelige ederfugle og
    kongeederfugle særskilt, men disse oplysninger har vist sig ikke altid at svare til de fangster der bliver handlet på brættet (det lokale marked). Derfor forsøger biologerne i samarbejde med fangerne at gennemføre en detaljeret undersøgelse af fangsten af de to ederfuglearter i udvalgte områder i Vestgrønland.
  • analyse af maveindhold samt analyse af indhold af stabile isotoper og fedtsyrer som kan sladre om fødens sammensætning både når fuglen bliver fanget og i en periode inden da.
  • analyse af genetiske variationer i kongeederfugle fra forskellige områder af Vestgrønland for at afklare, om ederfugle fra forskellige dele af vinteropholdsområdet kan adskilles og relateret til bestemte yngleområder i Canada.

Finansiering

Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Arktisk Miljø, Grønlands Naturinstitut, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole og Canadian Wildlife Service. Det aktuelle projekt har modtaget økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen via programmet for Miljøstøtte til Arktis, fra North American Sea Duck Joint Venture og Nunavut Wildlife Management Board.

Yderligere information om kongeederfuglen: