Parasit-inducerede adfærdsændringer (18.11.2015)

Parasitter med komplekse livscykler (flere værtsarter i bestemt rækkefølge) er konfronteret med meget ringe odds for at gennemføre dem. Derfor har mange parasit-arter ofte ad biokemisk vej udviklet en evne til at manipulere deres værters adfærd, sådan at transmissionsuccesen forbedres:

  1. Parasitter & dyndsnegles adfærd: Dyndsnegle (Hydrobia) findes i meget store tætheder på Vadehavets tidevandsflader, hvor de græsser bentiske mikroalger. Mellem 15 og 25% af sneglene er inficeret med forskellige parasitter, der benytter sneglene som første mellemvært og vadefugle som slutvært. Parasit-arterne benytter forskellige ruter (sekvens af værter) i forsøget på at nå deres slutvært, og har derfor ofte modsatrettede interesser hvad angår sneglenes adfærd. Hvilke adfærdsændringer forårsager de forskellige parasitter hos snegleværten? Er adfærdsændringerne parasit-specifikke? Er de adaptive – dvs. virker de efter hensigten? Hvilke manipuleringsmekanismer er i spil? Projektet vil omfatte laboratorie- og/eller felt-eksperimenter samt oparbejdning af egne og eksisterende prøver indsamlet i Vadehavet.
  2.  Rodkrebs-infektion & krabbeadfærd: Strandkrabber (Carcinus maenas) inficeret med rodkrebs (Sacculina) bliver – hvis der er tale om hankrabber – morfologisk og adfærdsmæssigt feminiseret. Det vil sige, at de kommer til at ligne og opføre sig som hunkrabber. De får en bredere hale, der bedre beskytter parasittens æg under værtens hale, og de rengør og ventilerer parasit-æggene, ligesom hunkrabber gør med deres egne æg. Parasittens æg skal imidlertid befrugtes af en fritlevende han-parasit og chancen for at det sker, er meget lille. Man formoder derfor, at hun-parasitten udsender stoffer der tiltrækker han-parasitter og at den inficerede krabbe udtrykker en særlig adfærd der baner vejen for han-parasittens adgang til parasitæggene. Projektet vil omfatte indsamling af krabber, adfærdsobservationer i laboratorieopstillinger og kemiske analyser.      

Projektet kan også tilpasses bachelor-projekter og biologisk projektarbejde.

Kontakt: Kim Nørgaard Mouritsen kim.mouritsen@bios.au.dk