Retablering af Ålegræs (09.07.2015)

Ålegræs spiller en nøglerolle i kystvandenes økologi og bruges som en central indikator for kystvandenes miljøkvalitet. Ålegræsset er dog i mange af vore fjorde begrænset til spredte bevoksninger på lavt vand selvom vandkvaliteten er forbedret igennem de seneste årtier. En mulig flaskehals for den udeblevne retablering er spredning og overlevelse af frø. Specialeprojektet vil omhandle ålegræssets frøproduktion og spredningsbiologi med det formål at undersøge om der er stadier i udviklingen fra frø til etableringen af frøplanter der er specielt følsomme overfor stresspåvirkninger.

Projektet er tilknyttet et forsknings- og naturgenopretningsprojekt, der handler om at få mere ålegræs langs de danske kyster (se www.novagrass.dk).

Kontakt: Birgit Olesen (birgit.olesen@bios.au.dk)