Speciale ved Sektion for Vandløbs- og Ådalsøkologi (10.05.2016)

Sektion for vandløbs- og ådalsøkologi udfører forskning indenfor vandløbs- og ådalsøkologi. Størstedelen af vores forskning er helhedsorienteret med fokus på at belyse betydningen af lokale og regionale processers indvirkning på de biologiske samfund fra enkeltorganismer til populationer og hele økosystemer. Vi har særlig fokus på at belyse betydningen af klimarelaterede ændringer i temperatur- og afstrømningsforhold og samspillet mellem disse og en række centrale og samtidige påvirkninger (multiple-stressorer). De specifikke påvirkninger inkluderer bla. hydromorfologiske ændringer af vandløbene (kanalisering, uddybning), grødeskæringer og opgrensninger, ændringer i arealanvendelsen i ådale og oplande og specifikke påvirkninger fra næringsstoffer, pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Vi adresserer såvel grundvidenskabelige som anvendelsesorienterede spørgsmål og anvender både eksperimentelle studier og deskriptive analyser af store datasæt fra tidligere projekter samt fra det nationale overvågningsprogram NOVANA til belysning af disse. Endvidere udfører vi forskning indenfor effekter af virkemidler og restaureringer på den økologiske tilstand og dynamik i vandløb og ådale.

Der er mulighed for at lave teoretiske og eksperimentelle projekter ifm. speciale og biologisk projektarbejde indenfor sektionens forskningsmæssige rammer. Eksperimentelle projekter kan både udføres i laboratoriet, i sektionens to strømrendefaciliteter samt i virkelige vandløb. Typisk vil specialeprojekter søges integreret i igangværende projekter, hvor den studerende kommer til at tage aktiv del i projektteamets arbejde, men selvstændige specialeprojekter som ikke er direkte integreret i igangværende projekter er også mulige. Da projektporteføljen i sektionen varierer fra år til år og er stærkt afhængig af samfundsmæssig og politisk efterspørgsel er det ikke meningsfyldt at definere specifikke faglige rammer med emne-specifikke projektopslag. Derimod vil vi opfordre dig til at kontakte os for at høre nærmere om de igangværende projekter eller præsentere egne tanker om og rammer for dit projekt.

Tidligere speciale- og projektstuderende har beskæftiget sig med alt fra makroinvertebrater, fisk makrofytter, biofilm og mikrosvampe til hele fødenet og økologiske funktioner i vandløb og ådale. Projekterne har været målrettet effekter af vandløbsrestaurering, grødeskæring, eutrofiering, pesticider og medicinalprodukter, fysiske forhold og samspil mellem flere af disse eller andre faktorer.

Kontakt: Annette Baattrup-Pedersen (abp@bios.au.dk).