Planter og dyr i vandløb

Indsamling og artsbestemmelse

Omhyggelig overvågning og præcise målemetoder beskriver tilstand og udvikling i danske vandløb.

Dette kurset giver dig grundlæggende færdigheder i prøvetagning og identifikation af planter, smådyr og fisk i søer og vandløb med baggrund i de metoder, der i dag anvendes i den nationale overvågning af de ferske vande.

Kursusbeskrivelse

Vandkvalitet og økologisk tilstand i vandløb er afgørende for, hvordan vi forvalter disse økosystemer. Det er derfor vigtigt med et godt kendskab til, hvordan vi overvåger vores vandløbsmiljø og bestemmer planter og dyr.

På kurset tager vi udgangspunkt i den aktuelle forvaltning af vores ferskvandsmiljø og gennemgår de vigtigste elementer indenfor:

  • Viden om forskellige former for prøvetagningsudstyr og -metoder samt kendskab til muligheder og begrænsninger ved disse
  • Praktisk gennemførelse af de metoder, der i dag anvendes i den nationale overvågning af de danske vandløb (NOVANA)
  • Identifikation af en række nøgleorganismer til art eller slægt indenfor planter og smådyr
  • Kendskab til typiske og sjældne arter indenfor hver organismegruppe

Formål

Formålet med kurset er at give dig grundlæggende færdigheder i indsamling og identifikation af planter og smådyr i vandløb.

Undervisningsform

Faglige indlæg med diskussioner og spørgsmål; ekskursion med gennemgang af prøvetagningsmetoder; indsamling og identifikation af planter og dyr anvendt til den økologiske tilstandsvurdering; gennemgang af karakteristiske arter i tilstandsvurderingen.

Målgruppe

Naturforvaltere og ansatte ved konsulent- og miljøvirksomheder, formidlingsinstitutioner, NGO’er, kommunale og statslige institutioner.

Undervisere

Medarbejdere og forskere fra Sektion for Vandløbs- og ådalsøkologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet