Gældende tekniske anvisninger NOVANA

Evt. spørgsmål vedrørende de tekniske anvisninger for marin overvågning bedes rettet til Henrik Fossing

Gældende tekniske anvisninger

TA nr. Titel
M03 CTD måling
version 2 - gyldig fra 24.02.2014
M04 Ilt i vandsøjlen
version 3 - gyldig fra 26.06.2017
M05 Fluorescens
version 1 - gyldig fra 27.01.2014 
M06 Lyssvækkelse
version 3 - gyldig fra 04.06.2015
M07 Klorofyl a koncentration
version 2 - gyldig fra 21.01.2014
M08 Primærproduktion
version 2 - gyldig fra 27.05.2015
M09 Fytoplankton
version 4 - gyldig fra 07.04.2017
M10 Mikrozooplankton
version 2 - gyldig fra 07.04.2017
M11 Mesozooplankton
version 1 - gyldig fra 19.01.2016
M12 Makroalger på kystnær hårdbund
Bilag 6.1 Feltskema for algeundersøgelser (Word-fil)
version 3 - gyldig fra 10.12.2014
M13 Kortlægning af bundvegetation på vadeflader
version 1 - gyldig fra 23.01.2013
M15 Artsovervågning af marsvin
version 1 - gyldig fra 16.08.2012
M16 Artsovervågning af sæler
version 2 - gyldig fra 04.01.2018
M17

Fauna på kystnær hårdbund
version 2 -gyldig fra 11.08.2017
Bilag 6.1 Feltskema for hårdbundsfauna i åbne farvande (Excel-fil)
Bilag: Udvalgt bestemmelseslitteratur til hårdbundsfauna
Bilag: Kystnær_HårdBundsFauna_DataOverførsel_2017 (Excel-fil)

M18 Ålegræs og anden vegetation på kystnær blød bund
version 2 - gyldig fra 01.02.2017
M19 Blødbundsfauna
version 1 - gyldig fra 03.02.2014
M20 Ekstensiv undersøgelse og tilstandsvurdering af naturtypen kystlaguner i Natura 2000-områder
version 1 - gyldig fra 16.08.2012
M21 Filtrerende organismer
version 1 - gyldig fra 14.06.2013
M22 Miljøfarlige stoffer i muslinger
version 2 - gyldig fra 12.10.2017
M23 Næringsstoffer i sediment
version 1 - gyldig fra 19.12.2017
M24 Miljøfarlige stoffer i sediment
version 2 - gyldig fra 06.10.2017
M25 Miljøfarlige stoffer i fisk
version 2 - gyldig fra 19.09.2017
M26 Biologisk effektmonitering i fisk
Bilag 6.6 Skema til undersøgelse af effekter i ålekvabbe (Word-fil)
version 1 - gyldig fra 04.10.2013
M27 Imposex og intersex i havsnegle
Bilag 6.1 Skema til bestemmelse af imposex i konksnegle (Word-fil)
Bilag 6.2 Skema til bestemmelse af intersex i almindelig strandsnegl (Word-fil)
version 1 - gyldig fra 01.11.2013
M28

Biologisk effektmonitering i muslinger
version 2 - gyldig fra 03.10.2013

M29

Marint affald
version 1 - gyldig fra 22.08.2016

M30 Ikke-hjemmehørende marine arter
version 1 - gyldig fra 13.06.2017

Fælles datatekniske anvisninger

Gældende for søer, vandløb, natur såvel som det marine område:

 • DT01 - Vandkemi og feltmålinger
 • DT03 - Planteplankton og dyreplankton
 • DT04 - Biologisk effektmonitering i fisk og muslinger, impo- og intersex i snegle samt miljøfarlige stoffer i biota –fisk og muslinger- og i marint sediment
 • DT04 - Bilag
 • DTA05 - Marin blødbundsfauna
 • DN01 - Naturdata
 • DM02 - Marin vegetation

Interkalibreringsrapporter/ -notater

 • Nr. 153: Interkalibrering af makroalger og ålegræs 2014Rasmussen, M.B., Balsby, T.J.S. & Bruhn, A. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 153.
  SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1,07 MB)
 • Nr. 55: Interkalibrering af NOVANA blødbundsfaunaanalyser 2013-2014. Hansen, J. L. S., Josefson, A. B., Lundsteen, S, Norden Andersen, O. G., Fossing, H. & Møller, B. L. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 31 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 55.
  SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1,11 MB)
 • Nr. 17: Interkalibrering af fytoplanktonundersøgelser i marine områder 2012. Jakobsen, H.H. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 17.
  Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (461 KB)
 • 4. januar 2012: Notat vedr. interkalibrering af ålegræs. 10. s.