Natur

Institut for Bioscience følger udviklingen for udvalgte dyr og planter i Danmark og i arktiske områder. Vi opbygger modeller for udviklingen i dyrebestande og deres vekselvirkning med naturtyper og menneskelige aktiviteter. Modellerne bruges i naturforvaltningen blandt andet inden for naturkvalitet, naturtyper, jagt- og vildtforvaltning, skove, arealanvendelse, landskaber og effekter af vindmølleparker.

Vi rådgiver Miljø- og Fødevareministeriet om følgende emner inden for natur og biodiversitet:

  • Vurdering af naturtilstand og biodiversitet
  • Integrerede effekter fra humane og naturgivne påvirkninger
  • Biodiversitet i vandløb, søer og ådale
  • Havets natur-ressourcer og naturgenopretning
  • Arktisk natur, miljø og økosystemer
  • Vandfugle og havpattedyr
  • Jagt- og vildtforvaltning

Vi tilbyder også rådgivning til andre offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder.