Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flere tegn på flodperlemuslinger i Varde Å

Der findes stadig en dansk bestand af flodperlemuslinger på to strækninger i Varde Å, viser ny analyser af eDNA i vand- og bundprøver fra åen.

20.04.2017 | Kristian Laulund

Flodperlemusling (Margaritifera margaritifera) udstillet på Varde Museum. Foto: Jan Porsgaard

Den sjældne flodperlemusling lever ifølge forskere stadig i Varde Å. Muslingen, der blev fredet i 1931 efter heftigt perlefiskeri, er blevet opdaget ved DNA-analyser af vand og sediment fra åen.

I en ny rapport udgivet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi skriver forskerne Liselotte Wesley Andersen og Peter Wiberg-Larsen fra Institut for Bioscience ved AU, at flodperlemuslingen stadig forekommer på sine historiske danske levesteder i Varde Å. Gennem analyser af såkaldt eDNA - enviromental DNA - påviste forskerne således muslingernes DNA opstrøms for Vagtborghus og ved Varde Sommerland.  Der er ikke tale om mange år ”gammelt” DNA, fordi udskilt DNA nedbrydes inden for højst en måned.

Formålet med projektet var overordnet at afprøve eDNA-baserede metoder til artsovervågning. Derudover ønskede forskerne at undersøge, om flodperlemuslingen stadig forekom i Varde Å, der er Danmarks eneste naturligt kendte forekomst af muslingerne.

eDNA-analyser af vand- og sedimentprøver fra åen viste ifølge forskerne klart, at muslingerne findes i Varde Å, og antagelig kun på to delstrækninger. Men analyserne kunne dog ikke fastslå den præcise udbredelse af bestanden, bestandens størrelse, aldersfordelingen, eller om muslingerne formerer sig.

En tilfældig fangst af en 102 mm lang flodperlemusling i Varde Å i efteråret 2000 kunne dog tyde på, at der kan forekomme formeringsdygtige muslinger i åen. Erfaringer fra Sverige viser, at et individ af denne størrelse ville være 50-60 år i midt-svenske vandløb, hvor temperaturforholdene ligner dem i Varde Å, ligesom udenlandske undersøgelser viser, at muslingerne er formeringsdygtige indtil en alder af 90-100 år.

Den anvendte eDNA-analyse kunne som nævnt kun påvise forekomsten af flodperlemuslingen. Vil man vide, om bestanden er levedygtig på længere sigt, skal der ifølge forskerne foretages mere traditionelle undersøgelser. Her skal muslingerne tælles inden for et udsnit af vandløbsbunden, længdefordelingen af en delmængde bestemmes, ligesom man kan bestemme enkelte individers alder og vækst ved at tælle årringene i skallerne. Det har ikke været muligt at identificere muslingen ved de traditionelle undersøgelser man har gennemført indenfor de senere år.

 

Læs hele rapporten her 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Seniorforsker i biodiversitet Liselotte Wesley Andersen, Institut for Bioscience, AU på tlf.: +45 8715 8842 eller på mail: lwa@bios.au.dk

Seniorrådgiver i vandløbs- og ådalsøkologi Peter Wiberg-Larsen, Institut for Bioscience, AU på tlf.: +45 8715 8785 eller på mail: pwl@bios.au.dk

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience