Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Effects of nutrients in nature

Will be translated shortly

Næringsstoffer som kvælstof, fosfor og kalium påvirker naturen ved eutrofiering, der både kan påvirke følsomme arter som mos og lav, medføre tilbagegang af dominerende arter som lyng på heder, og medføre en påvirkning af plantekonkurrencen. Næringsstofpåvirkning kan medføre, at konkurrencestærke arter (såsom stor nælde, vild kørvel, butbladet skræppe, kruset skræppe og ager-tidsel) danner en høj og tæt vegetation og derved udkonkurrerer lave, langsomt voksende planter som fx guldblomme, lav skorzoner og arter af timian. Derudover påvirker gødskning jordbunden ved at ændre omsætningen af organisk stof, ved at skabe mangel på visse næringsstoffer, som nogle jordtyper ikke indeholder nok af til at følge med den forøgede vækst, og endelig kan gødskning føre til en accelereret forsuring af jordbunden, hvor bufferkapaciteten er lav. Begge virkemåder påvirker § 3 naturens biodiversitet negativt.

Kilder til næringsstofbelastning af natur

Der er en række af kilder, der medfører påvirkning af naturen med næringsstoffer. De vigtigste af disse er:

  1. Direkte gødskning af naturarealet. Det drejer sig typisk om tilførsel af NPK-gødning med det formål at øge biomasseproduktionen og dermed udbyttet ved græsning eller høslæt. 
  2. Atmosfærisk nedfald af kvælstof giver i gennemsnit et væsentligt bidrag til kvælstoftilførsel til naturen.
  3. Tilstrømning af næringsholdigt vand enten som afstrømning med overfladevand fra gødskede marker, som overfladevand eller sediment, der afsættes ved oversvømmelse af vandløbsnære områder eller som afstrømning med det overfladenære grundvand. Denne type kan lokalt medføre store tilførsler til naturarealer.
  4. Indirekte gødskning af de dele af naturområderne, der ligger direkte op til dyrkningsarealer med gødningsanvendelse (randeffekter).
  5. Tilførsel af næringsstoffer via husdyr finder sted i form af tilskudsfodring for at opretholde en tættere husdyrbestand/hurtigere tilvækst, end naturarealet i sig selv kan understøtte.