Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lake and Stream Ecology

[Translate to English:]

Ferskvand er en nødvendig ressource for alt liv, og søer har stor samfundsmæssig værdi. De udgør en vigtig drikkevandsressource, danner levested for mange forskellige dyre- og plantearter og bruges til rekreation og kunstvanding. Tilstanden i vores søer er imidlertid under pres fra menneskelig påvirkning i form øget tilførsel af næringsstoffer fra bysamfund og landbrug samt de globale klimaændringer, der medfører øget transport af næringsstoffer, tørke og temperaturændringer. Vores forskning bidrager til rådgivningen af myndigheder ved at udnytte overvågningsdata og forskningsprojekter til at skabe viden, som bidrager til bæredygtige forvaltningstiltag, der sikrer en i balance mellem miljø- og samfundshensyn. Vores arbejde dækker søer fra troperne til Arktis, og vores resultater perspektiveres i forhold til næringsstofbelastning og klimaændringer.

Blandt vores kerneområder er

 • at studere effekten af menneskelig påvirkning i form af næringsstoffer og klimaændringer og deres synergieffekter på ferske og brakke søøkosystemer.
 • at anvende og udvikle kombinationen af overvågningsdata, eksperimentelle data og modelværktøjer til forskning i systemforståelse og rådgivning i forvaltningsøjemed.
 • at udvikle både simple og komplicerede dynamiske og empiriske oplands- og sømodeller til forudsigelse af effekter af næringstilførsel/-reduktion og klimaændringer.
 • at udvikle og rådgive om effektive, bæredygtige forvaltningsværktøjer, herunder genopretning, som kan modvirke effekten af menneskelig påvirkning.
 • at optimere forvaltningen af de danske søer.

Research Topics in short

[Translate to English:]

 • Genopretning
 • Forvaltning
 • Næringsstofdynamik

  [Translate to English:]

  • Klima
  • Sømodellering
  • Arktis


  Søbygård
  Photo: Jonas Rolighed©