Baggrund

Forvaltningen af det danske havmiljø har indtil videre været koncentreret om EU’s marine direktiver, en række nationale indsatsplaner samt internationale konventioner (OSPAR, HELCOM og ICES). Indsatserne har primært været koncentreret om bevarelse, beskyttelse og forbedringer af havmiljøet.

I 2014 besluttede EU kommissionen et nyt direktiv (2014/89EU) om rammerne for maritim fysisk planlægning. Direktivet og den efterfølgende danske lov (2016) sigter mod at udarbejde planer for en bæredygtig udvikling af både erhvervs-, samfundsmæssige og miljømæssige aktiviteter. I den danske lov er der særligt peget på erhvervsmæssige interesser inden for energisektoren til søs, søtransport, fiskeri og akvakultur, indvinding af råstoffer og bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet. Det er endvidere nævnt, at der kan inddrages aktiviteter inden for bæredygtig turisme, rekreative aktiviteter samt friluftsliv. Det er angivet, at der skal anvendes en økosystembaseret tilgang for at fremme sameksistens af forskellige relevante aktiviteter og anvendelser.

Hvor man tidligere alene sigtede imod en fælles harmonisering af miljøforholdene, tager det nye EU-direktiv fat på en integrering af både de erhvervsmæssige og samfundsmæssige aktiviteter på havet. Der er en række institutioner i Danmark, der arbejder med forskellige forhold i havet, som i større eller mindre grad har berøringer til både erhvervs- og samfundsmæssige aktiviteter. CMP partnerne har haft en særlig interesse i at integrere deres forsknings- og rådgivningsaktiviteter i den fremadrettede forvaltning af de danske havområder.

Med baggrund i ovenstående udvikling blev der i slutningen af 2016 indledt drøftelser om at danne et center for maritim planlægning, og i juni 2017 blev et formaliseret samarbejde mellem Aarhus Universitet (Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab), Danmarks Tekniske Universitet (Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) udformet.