CMP's struktur

Den øverste ledelse for CMP varetages af Styregruppen, som består af direktører/institutledere for de fem deltagende institutioner/institutter.

CMP's videnskabelige platform er den Videnskabelige Komite (VK), som omfatter to repræsentanter fra hver institution/institut. Styregruppen udpeger en formand for VK for en 2-årig periode. Formanden refererer til Styregruppen. I den første 2-årige periode er professor Bo Riemann (AU) udpeget som formand for VK.

VK er ansvarlig for at:

  • udarbejde og opdatere en strategiplan for CMP
  • udarbejde årlige arbejdsprogrammer
  • planlægge og koordinere deltagelse i møder med relevante myndigheder
  • orientere om, planlægge og koordinere deltagelse i eksternt finansierede projekter
  • efter behov organisere workshops for medarbejdere i CMP's institutioner/institutter
  • udbrede kendskabet til CMP

Møder

Styregruppen holder møde én gang om året, hvor medlemmerne drøfter fremdriften i CMP, herunder målopfyldelse af arbejdsprogrammer, planer for den kommende periode, det generelle aktivitetsniveau i centret samt udpeger eventuel ny formand for CMP. Der skrives referat af møderne.

Den Videnskabelige Komite holder møder efter behov. Afhængigt af mødernes indhold indkaldes/inviteres relevante medarbejdere fra de involverede institutioner og efter behov repræsentanter fra Styregruppen. Én gang årligt drøftes status og fremdrift i CMP samt strategi og arbejdsplaner. VK organiserer faglige møder for medarbejdere i og uden for CMP efter behov for at fremme videnopbygning og samarbejde inden for og uden for CMP. Møderne og aktiviteterne i CMP skal være åbne, transparente, motiverende og påskønnende. Der udsendes dagsorden og skrives beslutningsreferater.