Medvirkende institutioner og deres centrale kompetencer

De medvirkende institutioner i Center for Maritim Planlægning er AU (Bioscience og Miljøvidenskab), DTU-AQUA, GEUS og DMI. De overordnede kompetencer er for følgende:

  • AU Bioscience – prioriterer forskningsbaseret undervisning og talentudvikling og udfører grundforskning, strategisk forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening samt rådgivning. Vores vision er at udvikle en globalt førende forskningsenhed inden for biologi. På det marine område arbejdes der forsknings- og rådgivningsmæssigt særligt på fysisk-kemiske og biologiske forhold i havet.
  • AU Miljøvidenskab - driver grundlagsskabende og problemorienteret forskning inden for økologiske, kemiske og fysiske sammenhænge i miljøet, samt i økonomiske, politiske og sociale forhold i samspillet mellem miljø og samfund. Instituttet udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening og leverer forskningsbaseret rådgivning.
  • DTU Aqua udfører forskning, rådgivning og uddannelse på universitetsniveau og bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer.
  • GEUS arbejder særligt inden for omstilling af energiforsyningen, klimatilpasning og emissionsreduktion, Arktis, mangel på råstoffer, vandressourcer, geologi og sundhed, urbanisering, naturen som frirum og digitalisering.
  • DMI varetager den meteorologiske betjening af samfundet inden for rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum. Den meteorologiske betjening omfatter prognose- og varslingstjeneste samt kontinuerlig overvågning af vejr, klima og dertil relaterede miljømæssige forhold i atmosfæren, på landjorden og i havet.