Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udpluk af historier/togter

Årsberetning 2015

2015 var det første år med RV AURORA i normal drift. Et år med masser af aktivite-ter, der til fulde udnyttede skibets mange funktioner og muligheder. Der er blevet indsamlet hydrografiske data, bundprøver, plankton og sedimentkerner, der er blevet lyttet til marsvin og seismiske signaler fra bunden og der er blevet under-vist, fortalt og forklaret om havet og havforskning til tusindvis af besøgende.
Både besætning og skibsgruppe har høstet en mængde værdifuld erfaring med både den praktiske drift og med planlægningen af skibets aktiviteter. Og vi blev bekræftet i at AURORA er det helt rigtige multifunktionelle forskningsskib.
Økonomien er solid og interessen i at booke skibet fremover er stor. Vi kan derfor med sindsro se frem til at AURORA i fremtiden vil være sikkert, funktionelt og up-to-date med hensyn til forskningsudstyr og kapaciteter.
Med denne årsberetning siger vi tak for et fantastisk 2015 og på gensyn til de mange gæster, forskere og kolleger, der var en del af RV AURORAs mange aktiviteter i det forgangne år.

 

På vegne af RV AURORA, besætning og skibsgruppen

Peter Grønkjær, Lektor

Aurora i tal

 • 127 togtdøgn, samt 80 døgn med aktiviteter i havn og diverse testsejladser
 • 971 togtdeltagere. Hertil kommer en besætning på 2-5 mand per togt.
 • 29 forskellige nationaliteter på togterne.
 • Togtdeltagere fra Aarhus Universitet (614), Københavns Universitet (42), Syddansk Universitet og DTU (8) samt en række udenlandske universiteter.
 • Ekstern indtjening på 2.35 mio kr.
 • 8434 sømil sejlet – svarende til afstanden mellem Århus og Hobart i Tasmanien.
 • Forbrugt 130.000 liter brændstof. Kan drive en WV Up Jorden rundt ved Ækvator 70 gange.
 • Mere end 7.000 besøgende til Åbent skib ved Folkemødet på Bornholm og til Aarhus Festuge.
 • Over 70 indslag om skibet og forskningen ombord i aviser, fjernsyn og radio.

Vejlefjordbro-projektet

Vejlefjordbro-projektet Vejle Fjord, 9.-11. februar
Togtleder: Egon Nørmark
Som forundersøgelse til en eventuel ny Vejlefjordbro indsamlede Institut for Geo-science højopløselige seismiske data i Vejle Fjord for Vejdirektoratet for at tolke på beskaffenheden af havbunden.

Bassin reflektionsseismik

Kattegat, 19.-24. oktober
Togtleder Egon Nørmark
32 studerende fik undervisning i Bassin Refleksionsseismik under sejllads mellem Sjælland, Samsø og Fyn, hvor der blev studeret strukturel geologisk tolkning ved hjælp af refleksionsseismik med airgun og sparker som kilde. Efter togtet oparbejdede de studerende på kurset de mange data.

AuBo15-togtet

Østersøen, 15.-17. juni
Togtleder: Hans Røy
Center for Geomikrobiologi besøgte Bornholmsbassinet for andet år i træk for at studere metankredsløbet i det dybe og iltfattige område nordøst for Christiansø. Til dette formål blev der taget en række lange sedimentkerner fra de øverste 10 meter af havbunden. Togtet var en forberedelse til et kommende togt i 2016 hvor AURORA vil vende tilbage til de samme positioner med et internationalt hold af forskere fra USA, Tyskland, England og Danmark.

Videndeling gennem året

AURORA har gennem hele 2015 lagt dæk til et hav af videbegærlige publikummer. På Folkemødet på Bornholm i juni var der mere end 6000 gæster på en enkelt dag, hvor temaet var “Opdag Havet”. Under Aarhus Festuge i september var der åbent hus, hvor forskere viste, hvad de lavede ombord på AURORA. To aftener i træk var der fuldt hus til arrangementet “Spørg en forsker”, hvor forskere fra Aarhus Univer-sitet svarede på spørgsmål fra publikum. Eventen blev til en TV-udsendelse på TV2-Østjylland. I slutningen af oktober og begyndelsen af november var AURORA krumtappen i ekspeditionen “Det sejlende Universitet”, hvor skibet og forskere besøg-te en række gymnasieskoler i Østjylland og havde syv intensive undervisningsdage for ca. 250 elever.

Control in the Danish Straits

De indre danske farvande, 7.-19. april
Togtleder: Morten Holtegaard Nielsen
‘Intern hydraulisk kontrol’ forekommer, når lagdelte vandmasser presses gennem en brat indsnævring som f.eks. i den dybe Østerrende mellem Sprogø og Halsskov. Fænomenet giver en kraftig blanding mellem de øvre og nedre vandmasser. På togtet fandt vi to og muligvis yderligere hele tre steder i Storebælt, hvor ‘intern hydraulisk kontrol’ forekommer. Dette tyder på, at hydraulisk kontrol er den primære kilde til blandingen mellem vandmasserne og dermed økosystemet i de danske far-vande. Togtet omfattede både fysiske og biologiske undersøgelser, bl.a. ved skibets Scanfish, som til togtet var udstyret med en DVL (en akustisk strøm måler) og en række fluorometre.

Outflow

Skagerrak og Kattegat, 24.-28. august
Togtleder: Sofia Ribeiro/Kaarina Weckström
OUTFLOW-projektet skal rekonstruere

 1. ændringer i Gøtaelvens ferskvands-udledning og
 2. bestemme variationer i saltindholdet af Østersøens overfladevand gennem de sidste 8.000 år.

Dette skal lede til en rekonstruktion af holocene klimafor-andringer i det sydlige Skandinavien med særligt fokus på nedbør og den hydrogra-fiske respons i Østersøen. OUTFLOW-togtet indsamlede vandprøver og CTD data, samt sedimentkerner ved hjælp af Rumohr Lot og gravity corer i de kystnære havom-råder nord for Gøteborg.

Bundfaunaovervågning

De indre danske farvande, 20.-26. april
Togtleder: Jørgen L.S. Hansen
Som en del af det danske miljøovervågningsprogram, NOVA NA, bliver der indsamlet bundfaunaprøver fra 22 stationer i de indre danske farvande. Stationerne er blevet besøgt siden 1994. På 8 af de 22 stationer tog C.G.J. Petersen også prøver i 1911-1913. Når prøverne tages på de samme stationer år efter år, kan man følge med i, hvordan havbundens faunasamfund ændrer sig over tid og dermed vurdere havbundens miljø- og naturtilstand. Med AURORAs nye multibeamudstyr kan man samtidigt opmåle bunden, så man ved hvordan bunden ser ud præcis der, hvor prøverne bliver taget. Man kan eksempelvis tydeligt se om bunden er blevet trawlet.

Invertebrat zoologi

Århus Bugt, 4.-15. maj
Togtleder: Rasmus Buchanan
Som en del af invertebrat zoologi-kurset på 3. semester kommer alle biologistuderende på et tre timers togt på Aarhus Bugt. Turen går til Gissels Grund, hvor der skrabes efter bund dyr som derefter bestemmes og placeres i det taksonomiske system. Togterne giver ca. 140 studerende indblik i havbundens dyreliv, indsamlingsmetoder og miljøtilstanden i et kystnært, humant påvirket havområde.

Flyer om årsberetning for 2015

Fordeling af aktiviteter

Grafik af fordelingen af aktiviteter

Aurora fotograferet fra dækket/Foto: Egon Nørmark
Foto: Egon Nørmark

Aurora på "Opdag havet" dag/AU Foto

Årsberetning 2016

Forskningsskibet RV AURORA og dets besætning har haft et travlt og spændende 2016. Året blev præget af længerevarende togter, som stiller særlige krav til skibet, mandskabet og de mange forskere, der deltager. Tyve døgn på begrænset plads med stramme forskningsplaner og vejrforhold, hvor man bogstavelig talt bliver rystet godt sammen, kan være en udfordring. Skibet og besætningen har klaret enhver udfordring på fornemste vis.

RV AURORA var også i 2016 rammen om en række offentlige arrangementer og formidlingsaktiviteter både i Aarhus og i de mange andre byer, skibet besøgte. Skibsgruppen prioriterer at vise dansk havforskning frem for alle interesserede. Desuden at formidle den viden, forskerne genererer, og om hvordan ny viden bruges til at løse en række af de store miljø- og sam-fundsproblemer. Intet sted kan fortællinger fra forskningens verden gøres mere nærværende end på dækket af et moderne forskningsskib.

I løbet af 2016 har der været en særlig indsats fra skippers og besætningens side for at udbrede kendskabet til RV AURORA og dets faciliteter. Mange forskere og undervisere fra forskellige institutter på Aarhus Universitet og andre videregående uddannelser har været inviteret ombord til rundvisning og efterfølgende samtaler i messen. Det har allerede ledt til spændende samarbejder og projektansøgninger med bl.a. Aarhus Maskinmesterskole, Institut for Ingeniørvidenskab, Ingeniørhøjskolen og Marinarkæologi. Det er med til at sikre RV AURORAs position som en fælles facilitet på Aarhus Universitet. Tak til alle for et godt 2016 og på gensyn i 2017.

På vegne af RV AURORA, besætning og skibsgruppen

Peter Grønkjær, Lektor

Aurora i tal

 • 162 sejladsdøgn, samt 75 døgn med aktiviteter i havn, tests og togtklargøring
 • 638 togtdeltagere samt en besætning på 2-5 personer pr. togt
 • 29 nationaliteter på togt
 • Togtdeltagere fra AU (318), SDU (23) og KU (9) samt flere udenlandske universiteter
 • Ekstern indtjening: 2.8 mio kr.
 • Knap 10.000 sømil sejlet
 • 94.086 liter brændstof forbrugt
 • 30+ indslag om skibet og forskningen ombord i aviser, fjernsyn og radio
 • 8.000+ besøgende ved offentlige arrangementer

Metan-omsætning

Østersøen 30. maj – 8. juni 2016
Togtleder: Hans Røy
Center for Geomikrobiologi stod i juni 2016 i spidsen for et konsortium med deltagere fra Danmark, Tyskland og USA, der skulle undersøge omsætningen af metan i havbunden øst for Bornholm. Geokemien i området er kendt efter kortlægningstogter udført i 2014-15, så på dette togt var vi i stand til at gennemføre radio-tracer-eksperimenter og gemme RNA og DNA fra ud-valgte sedimentlag direkte ombord på RV AURORA.

SCANS-III

Kattegat, Bælthavet, Øresund og Vestlige Østersø, 4. - 24. juli 2016
Togtledere: Signe Sveegaard & Jonas Teilmann
SCANS-III (Small Cetaceans in European Atlantic waters and the North Sea) var en fælleseuropæisk optælling af hvaler fra både skib og fly. Optællingen er tidligere foretaget i 1994 og 2005 med det formål at estimere antal og udbredelse af hvaler samt bestandsændringer over tid. I danske farvande observeres hovedsageligt marsvin, og RV AURORA skulle dække Kattegat, Bælthavet, Øresund og den vestlige Østersø. Ombord på RV AURORA foregik hvalobservationerne fra en specialfremstillet observati-onspost foran broen. Resultaterne viste, at marsvinebe-standen i området er rimelig stabil, og at den efter et fald i 2005 nu er oppe på samme niveau som i 1994.

Test af nyt 3D seismisk system ved Institut for Geoscience

Aarhus Bugt
Togtleder: Per Trinhammer
I december 2015 fik Institut for Geoscience en bevilling til indkøb af et nyt 3D seismisk system. Den basale del af systemet er købt gennem Geometrics (mere info på www.pcable.com). I tæt samarbejde med dette firma ville vi forsøge at forbedre flere dele af deres setup. Det resulterede i flere testtogter, hvor Geometrics deltog i det første. Den første test viste, at vi kunne finde væsentligt bedre løsninger end de oprindeligt valgte. Efterfølgende er der i løbet af 2016 blevet sejlet korte testture, så vi ved udgangen af 2016 har et system, som er klar til de to første, og afgørende, togter i maj 2017.

Vidensdeling

RV AURORA har gennem hele 2016 lagt dæk til et hav af videbegærlige publikummer.

Forskningsskibet er fast base for hele Aarhus Universitets aktiviteter gennem fire dage på Folkemødet på Bornholm. Under Aarhus Festuge lagde RV AURORA også i år dæk til arrangementet ’Spørg Aarhus Universitet’, hvor seks forskere svarede på spørgsmål fra publikum. Eventet, som var en folkelig succes, blev transmitteret på TV2. Gymnasieklasser fra Aarhus og Silkeborg var i løbet af Aarhus Festuge på besøg på RV AURORA, hvor de blev præsenteret for nye, spændende undervisningsforløb.

DEPONS-projektet

Nordsøen, 7. - 24. august 2016
Togtledere: Signe Sveegaard & Jeppe Dalgaard Balle
DEPONS-projektet havde til formål at studere forde-lingen af marsvin, og hvorvidt deres udbredelse og adfærd bestemmes af de fiskearter, der udgør deres vigtigste fødekilde. Ved hjælp af stationære lytteposter (C-PODS) og hydrofonkabler, der blev slæbt efter RV AURORA, lyttede vi efter marsvinenes karakteristiske kliklyde samtidig med, at vi ved hjælp af avanceret ekkolodudstyr og trawlfiskeri opmålte de enkelte fiskestimers størrelse og sammensætning. Resultaterne skal bruges til at forbedre vores viden om marsvinenes adfærd og bruges i en større model, der kan beskrive den menneskelige påvirkning af marsvinene.

DeepFuncEcol

Skagerrak, 2. - 9. april 2016
Togtleder: Peter Grønkjær
Med projektet DeepFuncEcol var RV AURORA på et syv-dages togt i Skagerrak. Formålet var at undersøge ændringer i faunaens struktur og fødekilder fra lavt vand til de dybeste dele i Norske Rende, hvor der er mere end 700 meter til bunden. Hydrografien blev undersøgt med CTD og ScanFish III, tilførsel og karakteristik af organisk materiale blev undersøgt med sedimentfælder og bundhenter, og faunaen blev indsamlet med box-corer, bundtrawl, pelagisk trawl og MultiNet. Togtet har bidraget med vigtig ny viden om faunaen i de dybeste dele af danske farvande.

Marin økologi

Århus Bugt, 1. - 5. oktober 2016
Togtleder: Torben Vang
Som en del af Marin økologi kurset skal de studerende udføre en undersøgelse, hvor biomassen af fisk i et afgrænset område af Aarhus Bugt vurderes ved hjælp af standardiserede trawltræk. De studerende lærer at analysere fangsten. De laver også en fødeundersøgelse for at vurdere overlappet i diæt mellem de mest almindelige fladfisk i bugten. Formålet med togtet er at give de studerende indsigt i, hvordan grundlaget for bestandsanalyser, og i sidste ende forvaltningsredskaber såsom fiskekvoter, bliver til.

Læs hele årsberetningen 2016 her

Fordeling af aktiviteter

Grafik af fordelingen af aktiviteter

Billede af fangsten på Aurora
Foto: AU

Forsker skuer ud over havet/AU Foto