Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Side under opdatering

Menneskelig aktivitet påvirker natur- og miljøkvaliteten i fjorde, kystnære områder og de mere åbne havområder. Tilførsler af næringsstoffer fra land, atmosfære og andre havområder ændrer produktivitet og fødekæder i det marine miljø og giver negative effekter i form af masseforekomst af planktonalger, nedsat sigtdybde og iltsvind. Overfiskeri og trawling påvirker de marine fødekæder og ødelægger plante- og dyresamfund på havbunden. Klimaforandringer, miljøfarlige stoffer, olieindvinding, sejlads og havvindmøller er andre eksempler på menneskeskabte påvirkninger af havmiljøet. Koblingen mellem menneskelig aktivitet, belastninger, økologiske processer og økosystemeffekter er det primære fokus i vores forsknings- og rådgivningsaktiviteter.

Påvirkninger af marine økosystemers struktur og funktion

I sektionen forsker vi i sammenhænge mellem næringsstoftilførsler og deres effekter på marine økosystemers struktur og funktion. Vi udvikler og anvender simple statistiske modeller, som er baseret på moniteringsdata fra det nationale overvågningsprogram, samt dynamiske og mere komplekse hydrodynamiske og økologiske modeller. Med modellerne kan vi blandt andet undersøge, hvad der regulerer forekomst af plante- og dyresamfund, iltsvind mv., hvis næringsstoftilførslerne ændres, og vi kan teste effekter af virkemidler til at reducere negative effekter af næringsstoffer. Vi udvikler også fysiske, kemiske og biologiske indikatorer, som anvendes til at beskrive og vurdere miljøkvaliteten og undersøger effekten af interagerende påvirkninger som for eksempel eutrofiering, klimaforandringer og fiskeri.

Forskning på organismeniveau

Den fysiske oceanografi og samspillet mellem det fysiske og biologiske miljø er i fokus i vores forskning. Ud fra kendskab til samspillet mellem havstrømme og abiotiske og biotiske faktorer udvikler vi metoder og analyserer årsagssammenhænge til at beskrive forekomst og udbredelsen af marine nøgleorganismer som for eksempel ålegræs og spredningen af planktoniske larver, og vi forsøger at forudsige, hvilke arter der i fremtiden vil sameksistere – og hvor.

Forskningsbaserede forvaltningsværktøjer

Vores metoder baseres i høj grad på dynamiske -, statistiske- og GIS-baserede modeller, som integrerer den nyeste forskning, proces-studier og overvågningsdata. Vi udvikler modelværktøjerne, så de kan bruges både i forskningen og til at understøtte den økosystembaserede forvaltning af marine områder, for eksempel i forbindelse med EU’s vandramme- og havstrategidirektiv samt vandplanerne.

SEKTIONSLEDER:

HER FINDER DU OS:

Anvendt marin økologi og modellering
Aarhus Universitet
Institut for Bioscience
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde