Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning i arktisk miljø

I fremtiden vil presset på natur og miljø i Arktis vokse på grund af klimaændringer og øgede menneskelige aktiviteter i form råstofaktiviteter, etablering af infrastruktur, sejlads og andre fysiske indgreb. Det er derfor vigtigt at frembringe data, forske i og overvågne aktiviteternes aktuelle og mulige påvirkning af miljø og natur. Med tilstrækkelig viden om bl.a. geokemi, økotoksikologi, radioaktivitet, biodiversitet og økologiske sammenhænge kan miljøeffekterne fra eksempelvis en ny råstofaktivitet bedre forudses, reguleres og ofte begrænses.

Med fokus på Grønland studerer Arktisk Miljø arters habitatkrav og økosystemers biodiversitet, og vi foretager arealanalyser for at kortlægge naturområders følsomhed og sårbarhed, blandt andet i forhold til hvordan efterforskning og udvinding af råstoffer til havs og på land påvirker natur og miljø.

Blandt vores kerneydelser er at

  • frembringe data, forske og overvåge menneskelige aktiviteters aktuelle og mulige påvirkning af miljø og natur for at forudse, regulere og begrænse miljøeffekterne af fx en ny råstofaktivitet.
  • frembringe viden, som bruges i rådgivningen af myndighederne, når de skal tage beslutninger om relevant natur- og miljøregulering.
  • frembringe viden om økosystemernes og biodiversitetens tilstand og følsomhed i Grønland, der understøtter forskeres og myndigheders internationale samarbejde om en bæredygtig udvikling i regionen.

Vi står for en prøvebank, der indeholder miljøprøver fra de seneste 40 år, og et datacenter, som har stor værdi for forskning og forvaltning i Grønland.


Forskningsområderne kort fortalt

Arterne, økosystemerne og deres sårbarhed

Foto af Lis Bach/Fotograf: Jens Søndergaard ©
Forsker Lis Bach indsamler blæretang ved den tidligere bly-zink mine ved Maarmorilik i Vestgrønland. Blæretang er specielt velegnet til undersøgelse af tungmetalforurening i havvand. Foto: Jens Søndergaard ©.

Vi forsker i arters habitatkrav og økosystemers biodiversitet, og vi foretager arealanalyser for at kortlægge naturområders følsomhed og sårbarhed.

Kontakt

Mineralske råstoffers påvirkning af natur og miljø

Illustration: Måleudstyr
Udstyr til at måle fysiske og biologiske parametre gennem vandsøjlen.
Foto: Eva Friis Møller ©

Vi undersøger, hvordan efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer påvirker natur og miljø, herunder hvordan man kan minimere effekten af råstofaktiviteter, etableringen af infrastruktur, sejlads og andre fysiske indgreb på naturen i Arktis.

Vi identificerer særligt vigtige områder og vurdere deres sårbarhed overfor specifikke aktiviteter og potentielle forureninger er et vigtigt område sammen med udvikling af metoder til fremtidig natur- og miljøovervågning i både det marine og det terrestriske miljø i Arktis.

Kontakt

Miljøforhold i forbindelse med råstofudnyttelse i Grønland

Illustration: Måleudstyr
Udstyr til at måle fysiske og biologiske parametre gennem vandsøjlen.
Foto: Eva Friis Møller ©

Vi rådgiver om miljøforhold i forbindelse med råstofudnyttelse i Grønland for at opbygge generel viden om natur og miljø og forstå den økologiske dynamik i Grønland og Arktis med henblik på at vurdere sårbarhed og mulig påvirkning fra råstofaktiviteter. Denne viden samles og opsummeres i de strategiske miljøvurderinger (SMV), der også identificerer væsentlige mangler og usikkerheder i den viden, der skal bruges til at regulere fx olieaktiviteter.

Kontakt

Internationalt samarbejde

Illustration: Måleudstyr
Udstyr til at måle fysiske og biologiske parametre gennem vandsøjlen.
Foto: Eva Friis Møller ©

Vores forskning og rådgivning omkring arter og økosystemer og deres sårbarhed bygger på mere end 45 års virke i Grønland. Viden om økosystemernes og biodiversitetens tilstand og følsomhed i Grønland er blandt andet vigtig for forskeres og myndigheders internationale samarbejde om en bæredygtig udvikling i regionen, fx under Arktisk Råd, hvor vore forskere i nogle sammenhænge er ledende, og vi deltager også i andre internationale fora. Herunder et par af vores samarbejdspartnere:

Kontakt