Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Miljøgifte, klima 

og sundhedseffekter

Omdrejningspunktet for vores forskning er via internationale projekter, at afdække sammenhængen mellem klimaforandringer og op-koncentrering af miljøgifte samt de sundhedsskadelige effekter af disse. I forbindelse med vores programmer, fokuserer vi særligt på rovdyr og fugle i Arktis og Østersøen, hvilket også indebærer undersøgelser af sygdomme, som kan overføres fra vilde dyr til mennesker (zoonoser). Desuden har vi et særligt fokus på at forstå dynamikken i økosystemer, dvs. fødekædestudier, og hvordan ændringer af sammensætningen påvirker optaget af f.eks. næringsstoffer og miljøgifte.

Vi vurderer vildtlivets sundhed ved anvendelsen af en tværfaglig værktøjskasse af kemiske, kliniske, veterinære, fysiologiske og økologiske analyser. Vi arbejder i krydsfeltet mellem på den ene side, biologiske effekter ved eksponering for naturlige stressfaktorer, såsom zoonoser og såkaldt trofisk økologi, og på den anden side, menneskeskabte stressfaktorer såsom miljøgifte og klimaændringer. At vi arbejder med en bred vifte af dyrearter, der dækker rovfugle, havfugle, fisk, pattedyr samt mennesker, giver os en helt unik indsigt i vores fokusområder. 

Projekter

Tidligere projekter

Facebook - AURORAEImplantater og obduktioner

- arbejde ud over havpattedyr

I felt laboratoriet bliver en edderfugl tagget.
Foto: Christian Sonne

Vores arbejde omfatter også implantering af sendere i havfugle, klinisk arbejde på edderfugle og havørne samt obduktioner og prøvetagninger af friskfangede og nedlagte dyr. Disse undersøgelser, spiller en stor rolle i forståelsen og karakteriseringen af økosystemets dynamik samtidig med at det giver en bedre indsigt i de effekter som forårsages af miljøgift-eksponering.


In vitro eksperimenter

- dyremodellen erstattes

In vitro experimenter fra vores vådlaboratorie
Foto: Au

At studere de toksiske effekter af forurening i vilde dyr er vanskeligt idet dyrenes fysiologi er kompleks og fordi det ofte er tidskrævende, etisk, logistisk og økonomisk udfordrende. For at imødekomme nogle af disse udfordringer kan der anvendes In vitro eksperimenter hvor celler erstatter dyrene hvilket giver en gennemførlig om end forsimplet forståelse af virkningsmekanismer og dosis-respons-forhold. Vi anvender In vitro-modeller til studier af immun toksikologi, hormonforstyrrelser, nedbrydningsprodukter samt sygdomsresistens. Vores arbejde gennemføres i tæt samarbejde med nationale og international partnere hvor vores overordnede mål er at forstå effekter på populationsniveau.

Vores forskning har fokuseret på at indsamle levende celler fra højt eksponerede marine pattedyr i Arktis og Østersøen. Andre projekter involverer menneskelige celle modeller til at vurdere sygdom modtagelighed efter forurenende eksponering.