Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Telemetri

og Mærkning

Studiet af dyrs bevægelsesmønstre gør det muligt at følge arters og populationers overlevelsesrate og reproduktion, samt få en solid forståelse for fordelingen af og interaktioner mellem individer, populationer og arter. Ved at kigge nærmere på disse mønstre og interaktioner kan vi erhverve mere viden om dyrenes økologi, herunder deres fødesøgning, flugt, parring, udbredelse og vandring.En bredere og mere solid forståelse af bevægelsesmønstre, adfærd og forstyrrelser spiller en central rolle i vores forskning og har en grundlæggende værdi i vores arbejde med forvaltning og beskyttelse af de enkelte arter.

I sektion for Havpattedyrsforskning har vi stort fokus på mærkning af de marsvin og sæler, der lever i farvandene omkring Danmark. Vi anvender blandt andet forskningsresultaterne i forbindelse med rådgivningsopgaver og myndighedsbetjening. 

Mærkning af havpattedyr

Havpattedyr lever og færdes i et miljø, der gør det yderst vanskeligt at studere dem og før i tiden var direkte observation den mest pålidelige metode til indsamling af data om havpattedyrs placering. I dag bruger vildtbiologer ofte telemetri (afledt af græsk: tele = fjern og metron = måle) for mere effektivt at kunne samle store mængder lokaliseringsdata, hvilket gør det muligt at studere dyrenes vandringer på tværs af en række rumlige og tidslige skalaer. Telemetri-data indsamles ved at udstyre dyrene med elektroniske sendere, der kommunikerer med satellitter (GPS eller Argos systemer), for at bestemme deres position på jorden. Derudover kan senderne indeholde sensorer, der måler temperatur, aktivitet, lyd og dykke-dybde. Disse informationer bliver enten gemt i senderen, som så skal indsamle igen, eller også overføres den direkte til en modtager-enhed. 

Ydermere er menneskelige aktiviteter som erhvervsfiskeri, skibsfart og udvikling af offshore-energi et af vores hovedfokus områder, da de kan forårsage betydelige forstyrrelser af havmiljøet. Mærkningen af dyr med elektroniske sporingsenheder giver stor indsigt i omfanget af sådanne forstyrrende aktiviteter, og hvilken betydning de har for havpattedyrs trivsel.

Mærkningssystemer

Argos

Argos er et fransk firma der tilbyder satellitpositioner fra sendere der kan sættes på dyr over hele kloden. Specielt er det meget anvendeligt på havpattedyr, der kun er ved overfladen i få sekunder af gangen. Sektion for Havpattedyrforskning har siden 1990’erne sat Argos sendere på talrige hval- og sælarter. Siden 1997 har vi haft et tæt samarbejde med bundgarnsfiskere, der en gang imellem får et levende marsvin i deres bundgarn. Her svømmer den uskadt rundt indtil fiskeren eller vi tager den ud af garnet og sætter den fri igen. I den forbindelse får vi en unik adgang til levende raske marsvin. Over 150 marsvin har fået sat Argos sendere og andre typer dataloggere på rygfinnen for at følge deres bevægelser og adfærd. Billederne viser hvordan marsvin håndteres på en af fiskernes både i Korsør 11. januar 2018. De mærkede hvaler og sæler kan følges her: http://wildlifetracking.dk/

Spættet sæl udstyret med en Argos satellit-sender. Sælen blev mærket på Anholt som led i et større forskningsprojekt hvis mål er at studere spættede sælers bevægelsesmønstre og udbredelse i Kattegat-området. (klik for at forstørre billedet) Foto: Anders Galatius.
Et eksempel på lokaliseringsdata fra marsvin udstyret med ARGOS satellit-mærker i a) de indre danske farvande og b) Storebælt-området hvor der er mange sejlruter. Farverne angiver hvor hyppigt områderne bliver brugt af marsvinene (klik for at forstørre billedet).

GPS

Global positioning system

Eksempel på en spættet sæls bevægelsesmønstre indsamlet vha. et GPS-halsbånd nær Nysted havmøllepark (område markeret med rødt). Vi benyttede en bayesiansk state-space model til at klassificere dyrets adfærd (rød = fouragering, grøn = bevægelse). (Klik for at forstørre billedet).

A-Tag

Foto af Au

D-Tag

Digital tag

D-Tag monteret på marsvin med sugekopper. Foto: Au