Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sider under opdatering

Fiskeri og udledning af næringssalte og miljøfarlige stoffer påvirker struktur og produktivitet for havets økosystemer. Samtidig er den store interesse for vindmølleparker og andre pladskrævende aktiviteter med til at ændre de fysiske habitater. Med den voksende skibstrafik følger også flere fremmede arter, som finder fodfæste i vores havområder. Fremtidens klima vil give os varmere vand, mere iltsvind, øget vandstand og lavere saltholdighed. Alt i alt møder de danske farvandes økosystemer en lang række udfordringer, som sektionens forskning og rådgivning adresserer.

Forskning i havet stofkredsløb

Et vigtigt fokus i sektionens forskning er biogeokemiske processer knyttet til stofkredsløb i det marine miljø. Arbejdet omfatter både laboratorie- og feltundersøgelser samt analyser af store datamængder fra det nationale overvågningsprogram, og vores fokus er rettet mod næringsstofomsætningen og iltbalancer og mod betydningen af opløst organisk stof for lysforhold. På baggrund af vores resultater kan vi i samarbejde med kolleger modellere miljøeffekter af for eksempel eutrofiering.

Marin diversitet og habitater

Vi arbejder også med at identificere og kvantificere forskellige faktorers betydning for den marine biodiversitet og habitatkvalitet. Vi identificerer arter og udforsker deres evner for tilpasning. Centrale emner er samspil og feedbackmekanismer mellem habitater og presfaktorer som eutrofiering, miljøfarlige stoffer, fiskeri samt effekter af klimaændringer. En stor del af dette arbejde tager udgangspunkt i analyser af data fra overvågningen. Spredning af hjemmehørende og fremmede arter og deres udbredelsesmønstre i samspil med menneskeskabte miljøændringer er et andet fokusfelt.

Økotoksikologi og miljøkemi

Miljøfarlige stoffer og deres betydning for akvatiske økosystemer er et andet centralt forskningsområde. Vi udforsker forekomst og skæbne af både metaller, organometaller og organiske stoffer, samt deres betydning for de akvatiske økosystemet. Betydningen af marint affald og mikroplastik indgår også som en del af dette forskningsområde. Vi udvikler nye metoder til prøvetagning og analysekemi, samt metoder til at vurdere effekter og risiko for organismer. Med udvikling af biomarkører bliver vi i stand til også at vurdere hormonforstyrrelser og andre relevante biologiske effekter af miljøfarlige stoffer.

Overvågning og forvaltning

Sektionen varetager den nationale overvågning af faunaen på den bløde bund, samt makroalgerne og faunaen på stenrev, en opgave der forudsætter et omfattende kendskab til arter, deres miljø og indbyrdes samspil. Overvågning af miljøfarlige stoffer i organismer og sedimenter og vurdering af miljøfarlige stoffers effekter på fisk er andre kerneaktiviteter.

Sektionen bistår myndigheder med udvikling af natur- og miljøindikatorer og faglig rådgivning, der understøtter forvaltningen af vores marine områder, fx i forbindelse med habitatdirektivet, vandrammedirektiver og det marine strategidirektiv.

Undervisning

Sektion varetager undervisning i Natur og Miljøforvaltning, og vores medarbejdere vejleder bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende.

SEKTIONSLEDER:

HER FINDER DU OS:

Marin biodiversitet og eksperimentel økologi
Aarhus Universitet
Institut for Bioscience
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde