Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Marin økologi

Vi fokuserer på kystzonen, især i danske og arktiske farvande, og udforsker bl.a. udbredelsen i tid og rum af marine bunddyr og planter som fx ålegræs, makroalger (tang) og mikroalger (planteplankton). Derudover forsker vi i omsætningen af kvælstof, fosfor og kulstof i marine områder, forekomst af giftige alger og algeopblomstringer samt udbredelsen og effekterne af iltsvind. For at gøre dette undersøger vi kystzonens planter, inkl. planteplankton og makroalger som indikatorer for vand/miljøkvalitet. Vi undersøger også, hvordan ålegræs og tang kan anvendes som marine virkemidler og indgå i naturbaserede løsninger i forhold til eutrofiering (fjernelse af næringsstoffer fra kystvande og fjorde), naturgenopretning (ålegræsenge/tangskove) og optag og fjernelse af kuldioxid (CO2) (blue carbon). Forskningen omfatter desuden udvikling af produktion af tang i marin akvakultur med henblik på at anvende det i kommercielle produkter.


Animation fra Skive Fjord af Michael Bo Rasmussen
Animation fra Skive Fjord. Billeder sammensat fra droneoptagelser foretaget maj/juni 2019 af Michael Bo Rasmussen.

Kontakt

Kystzoneøkologi

Illustration / Foto: Peter Bondo Christensen ©
Foto: Peter Bondo Christensen ©

Vi arbejder med forskning, innovation, rådgivning og overvågning samt formidling og uddannelse hovedsageligt relateret til den marine kystzone i især Danmark og Grønland. Vores forskning har til formål at tilvejebringe ny og bedre viden om, hvordan økosystemers struktur og funktion reagerer på menneskabte forandringer som fx belastning med næringsstoffer (eutrofiering), klimaforandringer og introduktion af ikke hjemmehørende/invasive arter. Overvågningen dokumenterer status og forandringer af økosystemer og udgør sammen med vores forskning grundlaget for rådgivning, formidling, undervisning samt udvikling af naturbaserede løsninger især inden for algedyrkning, beskyttelse/restaurering af plantesamfund (havgræsenge, tangskove m.m.), biogeokemisk omsætning og lagring af kulstof og næringsstoffer samt teknologisk udvikling inden for forvaltning og forskning. Hovedformålet med vores aktiviteter er at fremme en bæredygtig anvendelse af kystzonen.

Kontakt

Per Andersen, Specialkonsulent, Institut for Bioscience - Marin økologi
Dorte Krause-Jensen, Professor, Institut for Bioscience - Marin økologi
Mikael Kristian Sejr, Seniorforsker, Institut for Bioscience - Marin økologi

Ålegræs og makroalgers økologi

Illustration: Michael Bo Rasmussen©
Kitte Gerlich tjekker makroalgernes tilstand.
Foto: Michael Bo Rasmussen©

Vi fokuserer især på, hvilke faktorer (herunder menneskeskabte), der regulerer udbredelsen, biomassen og væksten af kystzonens planter, og hvordan plante- og algesamfund kan bruges som indikatorer for økologisk kvalitet. Desuden forsker vi i, hvordan naturligt forekommende og dyrkede makroalger og deres indholdsstoffer kan udnyttes kommercielt.

Kontakt

Annette Bruhn, Seniorforsker, Institut for Bioscience - Marin økologi
Dorte Krause-Jensen, Professor, Institut for Bioscience - Marin økologi
Mikael Kristian Sejr, Seniorforsker, Institut for Bioscience - Marin økologi

Iltsvind og stofomsætning i havbunden

Foto: Peter Bondo Christensen ©
Ved kraftigt iltsvind dækker hvide svovlbakterier havbunden / Foto: Peter Bondo Christensen ©

Iltsvind er i løbet af de seneste ca. hundrede år forøget i hyppighed, udbredelse, varighed og intensitet som følge af eutrofiering (forøget tilførsel af næringsstoffer og organisk stof) og klimaforandringer. Iltindholdet i bundvandet er af afgørende betydning for livsbetingelserne for bundplanter, bunddyr og bundlevende fisk. Desuden påvirker iltsvind den kemiske og biologiske omsætning i havbunden, fx mindsker iltsvind havbundens evne til at tilbageholde næringsstoffer og giftig svovlbrinte. Vi forsker i de udløsende årsager bag iltsvind og iltsvinds effekter på økosystemer. Vi rådgiver om iltsvind og udarbejder fire årlige nationale rapporter om iltsvindssituationen i de indre danske farvande for Miljøstyrelsen

Kontakt

Jens Würgler Hansen, Seniorrådgiver, Institut for Bioscience - Marin økologi
Signe Høgslund, Institut for Bioscience - Marin økologi

Marin biodiversitet

Laminaria digitata / Foto: Michael Bo Rasmussen ©
Laminaria digitata / Foto: Michael Bo Rasmussen ©

Vi arbejder med dokumentation og overvågning af marine planter og tang samt planteplankton og mikrozooplankton inkl. ikke hjemmehørende og invasive arter.

Vi forsker bl.a. i, hvordan biodiversiteten kan beskyttes, opretholdes og udvikles fx i forbindelse med en reduktion i eutrofieringen (forøget tilførsel af næringsstoffer), udvikling og anvendelse af naturbaserede løsninger, fx produktion af tang i vore kystvande og fjorde, beskyttelse og etablering af ålegræsenge.

Kontakt

Per Andersen, Specialkonsulent, Institut for Bioscience - Marin økologi
Jens Würgler Hansen, Seniorrådgiver, Institut for Bioscience - Marin økologi
Signe Høgslund, Institut for Bioscience - Marin økologi
Michael Bo Rasmussen, Seniorrådgiver, Institut for Bioscience - Marin økologi

Omsætning af næringsstoffer og kulstof

Kobbefjord ved Nuuk / Foto: Tage Dalsgaard ©
På vej tilbage til laboratoriet efter prøvetagning i Kobbefjord ved Nuuk / Foto: Tage Dalsgaard ©

Vi forsker i omsætning af næringsstoffer og kulstof i arktiske farvande med fokus på, hvordan produktion og nedbrydning af planktonalger påvirker udvekslingen af kuldioxid mellem hav og atmosfære. Vi fokuserer på effekter af klimaforandringerne i form af ændringer i udbredelsen af havis i tid og rum og effekter af den forøgede tilførsel af ferskvand til de arktiske fjorde som følge af afsmeltning af gletchere og indlandsis. Vi forsker også i omsætning af næringsstoffer og kulstof i danske farvande med fokus på koblingen mellem omsætning i havbunden og vandsøjlen.

Kontakt

Signe Høgslund, Institut for Bioscience - Marin økologi
Mikael Kristian Sejr, Seniorforsker, Institut for Bioscience - Marin økologi

Ålegræsøkologi og økosystemtjenester

Illustration: Martin Søndergaard ©
Store mængder af blågrønalger kan ligge som et malingagtigt lag i vandoverfladen.
Illustration: Martin Søndergaard ©

Vi studerer, hvordan produktion og nedbrydning af planktonalger påvirker udvekslingen af drivhusgassen kuldioxid (CO2) mellem hav og atmosfære, og hvordan dette reguleres i bl.a. danske og arktiske farvande. Ophobningen af CO2 i atmosfæren modvirkes i betydelig grad af havets optagelse af CO2. CO2 i havet bindes til plantemateriale, bl.a. ålegræs, der indgår i de marine fødekæder. Den største del af dette nedbrydes til CO2 i nærheden af overfladen og kan bruges til ny produktion eller returneres til atmosfæren. Den resterende del eksporteres til dybhavet eller begraves i havbunden i form af plantemateriale og fækalier fra dyreplankton og fisk og er således med til at reducere mængderne af CO2 i atmosfæren.

Kontakt

Dorte Krause-Jensen, Professor, Institut for Bioscience - Marin økologi

Marine virkemidler - herunder ”Blue Carbon” og fjernelse af næringsstoffer via tang

Kobbefjord ved Nuuk / Foto: Tage Dalsgaard ©
På vej tilbage til laboratoriet efter prøvetagning i Kobbefjord ved Nuuk / Foto: Tage Dalsgaard ©

Vi forsker i, hvordan ålegræs, makroalger (tang) og andre marine planter (saltmarsk) kan fungere som marint virkemiddel ved at reducere mængden af tilgængelige næringsstoffer til planktonalgerne, optage, fastholde og fjerne kuldioxid (CO2) i form af levende biomasse og forøget organisk indhold i havbunden (Blue Carbon), mindske ophvirvling af bundmateriale og sikre kysten mod erosion. Desuden forsker vi i akvakultur af tang til fjernelse af kvælstof og fosfor fra kystzonen og effekter af etablering af revstrukturer (stenrev, hængende rev og vindmøllefundamenter) på biodiversitet, produktion og næringsstofomsætning. 

Kontakt

Annette Bruhn, Seniorforsker, Institut for Bioscience - Marin økologi
Dorte Krause-Jensen, Professor, Institut for Bioscience - Marin økologi

Marine planktonsamfund, giftige alger og algeopblomstringer

Animation fra droneoptagelser af Michael Bo Rasmussen
Mesodinium rubrum i Skive Fjord, maj/juni 2019 / Animation fra droneoptagelser af Michael Bo Rasmussen

Vi arbejder med overvågning af marint plankton (plante- og mikrozooplankton) samt giftige alger og algeopblomstringer for Miljøstyrelsen. Forskningen omfatter planktondynamik i forhold til tilgængelighed af næringsstoffer, græsning fra bunddyr og zooplankton og de hydrografiske forhold. Desuden forsker vi i langtidsudviklingen i planktonsamfund, hvor vi fokuserer på effekter af klimaændringer og eutrofiering (forøget tilførsel af næringsstoffer)/belastning med næringsstoffer. Vi har fokus på biodiversitet, ikke–hjemmehørende arter (herunder invasive/skadelige) og algeopblomstringer.    

Kontakt

Per Andersen, Specialkonsulent, Institut for Bioscience - Marin økologi

Marin overvågning i Danmark og Grønland

Illustration / Foto: Annette Bruhn ©
Michael Bo Rasmussen på indsamlingsopgave / Foto: Annette Bruhn ©

Langt den største del af den marine overvågning varetages af Miljøstyrelsen (Danmark) og Naturinstituttet (Vestgrønland). I marin overvågning i Danmark og Grønland er vi ansvarlige for overvågning i Østgrønland og enkelte dele af overvågningen i de danske farvande. I Danmark og Vestgrønland bidrager vi derfor hovedsageligt til overvågningen som rådgiver og faglig sparringspartner for myndighederne i vedligeholdelse og udvikling af overvågningen. Desuden er vi involveret i fortolkning af overvågningsdata i forskningsmæssig sammenhæng og i tilknytning til vurderingen af havmiljøets tilstand. Vi er fagligt ansvarlig for den nationale overvågning i Danmark.

Kontakt

Jens Würgler Hansen, Seniorrådgiver, Institut for Bioscience - Marin økologi
Signe Høgslund, Institut for Bioscience - Marin økologi
Mikael Kristian Sejr, Seniorforsker, Institut for Bioscience - Marin økologi

Nye metoder

Animation fra Skive Fjord/Michael Bo Rasmussen
Animation fra Skive Fjord/Michael Bo Rasmussen

Vi forsker i udviklingen af nye metoder baseret på ny teknologi fx i form af droner, undervandsvideo (inkl. anvendelse af ”ROV”), satellitovervågning og digital billedbehandling og analyse i tilknytning til overvågning og forskning i bl.a. forekomst af ålegræs og tang samt algeopblomstringer og gopler.

Kontakt

Per Andersen, Specialkonsulent, Institut for Bioscience - Marin økologi
Michael Bo Rasmussen, Seniorrådgiver, Institut for Bioscience - Marin økologi