Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økologi hos planter i kystzonen

Kystzonens plantesamfund udgør vigtige økosystemer med omfattende økologiske funktioner.

De

  • er meget produktive
  • bidrager til at øge kysternes biodiversitet
  • virker som naturligt kystværn
  • virker som buffer for udvekslingen af næringsstoffer fra land til hav
  • påvirker kulstofdynamikken

Velfungerende plantesamfund i kystzonen er derfor udtryk for god økologisk kvalitet. Plantesamfundene er imidlertid følsomme for menneskelig påvirkning i form af udledning af næringsstoffer, fiskeritryk samt fysiske påvirkninger af kystlinjen og havbunden i form af anlægsarbejde, fiskeri med skrabende redskaber og opankring.  Det er derfor nødvendigt at beskytte plantesamfundene gennem en bæredygtig udvikling af kystzonen.

Vi forsker i, hvilke faktorer der regulerer udbredelsen, biomassen og væksten hos kystzonens planter, hvilke økologiske funktioner plantesamfundene har, samt hvordan plantesamfundene kan bruges som indikatorer for økologisk kvalitet. Vores forskning danner baggrund for at vurdere, hvordan man bedst bevarer og genetablerer velfungerende plantesamfund.

Vores forskning er tæt knyttet til det marine overvågningsprogram. De store datasæt fra 1980’erne og fremefter, der indsamles i den sammenhæng, giver mulighed for at identificere og modellere sammenhænge mellem vandkvalitet og planterespons på både rumlig og tidslig skala gennem statistiske analyser.  For at kunne regulere diverse påvirkninger af naturen på et oplyst grundlag er det vigtigt at kunne forudsige, hvordan naturen reagerer på disse påvirkninger, og vores forskning er nødvendig for at kunne lave sådanne økologiske forudsigelser. Gennem avancerede statistiske metoder bestræber vi os også på at kvantificere usikkerheden på vores modeller, således at vores forudsigelser om effekter på plantesamfund under givne påvirknings-scenarier er ledsaget af en vurdering af usikkerheden forbundet med forudsigelserne.

Vi arbejder desuden eksperimentelt  og tester planterespons på ændringer i vækstforhold langs både naturlige gradienter i felten og simulerede gradienter i laboratoriet.

Forskningen foregår gennem samarbejde med kolleger i AU, kolleger fra andre danske universiteter, myndigheder og private virksomheder samt gennem et stort og inspirerende internationalt netværk, hvor vi udveksler erfaringer og har konkrete samarbejdsprojekter (se oversigt over projekter). Forskningen indenfor dette område har også overlap med andre forskningsfelter i afdelingen, såsom ’alger som ressource’ og ’arktisk økologi’.