Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter

Sektionen deltager i en lang række projekter. Foreløbig er nedenstående projekter beskrevet:

 

Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb

 • I dette projekt stiller vi skarpt på at undersøge, hvordan grødeskæringsmetode og tidspunktet for grødeskæring påvirker vandføringsevne og miljøtilstand i 65 små vandløbsstrækninger beliggende i Assens kommune.

 

BIOWATER

 • An Integrating Nexus of Land and Water Management for a Sustainable Nordic Bioeconomy (BIOWATER) BIOWATER will serve as the first Nordic science center and platform that provides solutions for land, environmental and water resources management in the face of potential and competing demands for biomass, land and water resources related to the green shift and concurrent bio-economic development. BIOWATER started in December 2016 and will continue for 5 years.

National kvælstofmodel

 • GEUS og Aarhus Universitet (DEC og DCA) har udviklet en national kvælstofmodel under projektet ”Oplandsmodel til belastning og virkemidler” i gangsat af Naturstyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Modellen beskriver den samlede kvælstoftransport og omsætning fra marken til kysten ved kobling af delmodeller udviklet specifikt for hhv. rodzone, grundvand og overfladevand ved de tre institutioner. Projekter er afsluttet i efteråret 2015.

Kontrolleret dræning

 • Projektet er afsluttet i foråret 2015

Monitech

 • Udvikling og test af nye omkostningseffektive overvågningsteknologier og design for planlægning af restaurering af vådområder.

Buffertech

 • Optimering af økosystem-tjenesteydelser fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder.

DNMARK

 • Formålet med DNMARK er at udvikle bæredygtige løsningsidéer til de kvælstofudfordringer, som det danske samfund står overfor.

VOLTRES

 • Seeks to improve the understanding of the physical and biogeochemical functioning of Lake Volta and how the lake and its resources (fish) will respond to climate change.

DCE projekt

 • Kilder, kvalitet, omsætning, transport og effekter af opløst organisk stof og opløste organiske næringsstoffer fra jord til fjord.

Emissionsbaseret areal- og kvælstofregulering af landbruget

 • Formålet er at undersøge og udvikle nye og mere intelligente metoder til at kvantificere kvælstofudledninger fra de såkaldte ID15 oplande (DK inddelt i oplande som i gennemsnit er 15 km2), hvor sektionens fokus er på målemetoder i vandløb. Fokus er endvidere at undersøge, om de forskelle der kan være i udvaskning og retention af kvælstof afhængigt af hydrologiske, geologiske og jordbundsforhold kan måles i vandløb.

Go4Baltic

 • Østersøprojektet Go4Baltic er finansieret af BONUS, dvs halvt EU-midler og halvt nationale midler. Projektet undersøger sammenhænge, synergier og konflikter mellem national og international miljø- og landbrugspolitik på tværs af Østersølandene. Formålet er at bidrage med policy relevant rådgivning og anbefalinger til reduktion af eutrofieringen af Østersøen i sammenhæng med klima- og landbrugspolitik. Sektionen medvirker blandt andet ved beregning af miljøeffekter med modeller, der kobler landbrug, næringsstoftransport og økologisk effekt i det marine miljø.

National kvælstofmodel:

 • GEUS og Aarhus Universitet (DEC og DCA) har udviklet en national kvælstofmodel under projektet ”Oplandsmodel til belastning og virkemidler” i gangsat af Naturstyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Modellen beskriver den samlede kvælstoftransport og omsætning fra marken til kysten ved kobling af delmodeller udviklet specifikt for hhv. rodzone, grundvand og overfladevand ved de tre institutioner. Projekter er afsluttet i efteråret 2015.