Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb

Illustration grødeskæring

Projektet

Hovedparten af de danske vandløb er små og beliggende i landbrugslandet, og det stiller store krav til vandløbenes vandføringsevne. Samtidig skal vandløbene leve op til miljømålet, som er god økologisk tilstand. I dette projekt stiller vi skarpt på at undersøge, hvordan grødeskæringsmetode og tidspunktet for grødeskæring påvirker vandføringsevne og miljøtilstand i 65 små vandløbsstrækninger beliggende i Assens kommune. Vi vil gennemføre et kontrolleret forsøg, som skal løbe over minimum 4 år (2019-2022). Så lang en projektperiode er nødvendig, for at vi kan dokumentere, hvordan grødeskæringsmetode og tidspunkt påvirker vandføringsevne, vandstandsændringer, de biologiske forhold (herunder økologisk tilstand) og de formændringer, der opstår som følge af grødeskæring.   

Status 2019

Følgende aktiviteter er udført i 2019:

 • I alt 65 forsøgsstrækninger er identificeret ved besigtigelse, herunder er landboforeninger og relevante lodsejere kontaktet.
 • Alle 65 vandløbsstrækninger er opmålt med GPS, og profil-formen er beskrevet i 5 transekter i alle vandløb.
 • Dansk Fysisk Indeks (DFI) er bestemt på de 65 vandløbsstrækninger.
 • Prøver til bestemmelse af DVFI (Dansk VandløbsFaunaIndeks) er indsamlet og oparbejdet.
 • Hydrometrisk overvågning er igangsat, dvs. drift af 50 vandstandsstationer og 15 vandføringsstationer.
 • 2 planlægningsmøder er afholdt i projektgruppen (hhv. 6. juni og 15. august 2019).
 • Interessenter er inviteret til at deltage i følgegruppe og invitation til følgegruppemøde (16/1-2020) er fremsendt
 • ’Vandløbsinspektion’ (24. juni 2019) er sket ved projektgruppen med medarbejdere fra HedeDanmark, der gennemfører grødeskæring.
 • DVPI (Dansk VandPlanteIndeks) er bestemt umiddelbart før 1. grødeskæring blev foretaget på alle vandløbsstrækninger.
 • 1. grødeskæring og 2. grødeskæring er afsluttet.
 • Elektrofiskeri afsluttet til bestemmelse af DFFV (Dansk Fiskeindeks For Vandløb)

Forsøgsdesign

Vi har i alt 65 vandløbsstrækninger med i forsøget. På 5 strækninger fortsætter kommunens grødeskæringsfolk med at skære, som de plejer, mens der på 30 strækninger skæres udelukkende på de store sumpplanter, der står i vandløbet (selektiv skæring af sumpplanter). På andre 30 strækninger skæres udelukkende på brinken. På den måde vil vi undersøge, om det bliver muligt at få en bedre vandføringsevne i vandløbene, fordi de planter, der yder størst modstand mod vandets strømning, bortskæres. Samtidig vil vi undersøge, om der kommer vækst af undervandsplanter i vandløbene, fordi lysforholdene er bedre, og om det vil kunne forbedre de fysiske forhold og dermed levevilkår for smådyr og fisk.

Udover at ændre på metoden ændrer vi også på tidspunktet for skæring. På i alt 15 strækninger skærer vi to gange som i dag, mens vi på andre 15 strækninger skærer to gange; men med senere terminer end i dag. På den måde vil vi undersøge, om vandføringsevnen i vandløbene bliver bedre på det tidspunkt i sensommeren/efteråret, hvor der er markarbejde.

Vi ved, at de resultater vi får, kan afhænge af vandløbets fald og også af, hvor fysisk påvirkede vandløbene er. Ofte er vandføringsevnen og også de fysiske forhold bedre i vandløb med godt fald. Derfor gennemfører vi forsøget i både vandløb med godt fald og vandløb med ringe fald. Skemaet neden for opsummerer vores forsøgsdesign, herunder antallet af strækninger inden for de forskellige typer.

Tabel grødeskæring