Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vandløbsøkologi


Foto: Bjarne Moeslund

Størstedelen af vores forskning er helhedsorienteret med fokus på at belyse betydningen af lokale og regionale processers indvirkning på de biologiske samfund. Dette foregår både på enkeltorganismeniveau og på hele økosystemer. Vi har særligt fokus på at belyse betydningen af klimarelaterede ændringer i temperatur- og afstrømningsforhold og samspillet mellem disse og en række specifikke påvirkninger (multiple-stressorer). De specifikke påvirkninger inkluderer bl.a. hydromorfologiske ændringer af vandløbene (nedgravning, uddybning), grødeskæring, ændringer i arealanvendelsen, næringsstoffer, pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Vi adresserer såvel grundvidenskabelige som anvendelsesorienterede spørgsmål og benytter både eksperimentelle studier og deskriptive analyser af store datasæt, fra tidligere projekter samt fra det nationale overvågningsprogram NOVANA, til belysning af disse. Endvidere forsker vi i effekter af virkemidler, herunder vandløbsrestaurering, på de biologiske samfund og dynamikken i disse.

Et vigtigt element i sektionens arbejde er forskningsbaseret rådgivning af myndigheder og samfund, og vores forskning bidrager derfor direkte til at sikre, at forvaltningen i og langs vandløb hviler på et vidensbaseret grundlag. Vi har stor synergi mellem vores forskning og rådgivning, og mange af vores projekter indeholder både forsknings- og rådgivningsmæssige problemstillinger af relevans både nationalt og internationalt. Vi medvirker desuden aktivt i uddannelsen af nye biologer og agroøkologer på bachelor, master og ph.d. niveau på Aarhus Universitet samt på det Sino-danske samarbejdsuniversitet i Beijing. Yderligere medvirker vi aktivt i efteruddannelsen af naturforvaltere, rådgivere og gymnasielærere.

I sektionen anvendes de nyeste statistiske metoder til både forskning og rådgivning. Der anvendes både eksisterende statistiske metoder samt udvikles nye metoder til analyse af f.eks. hydrologiske miljødata. Herunder fokuseres på analyse af tidsserier samt kvalitetskontrol ved brug af både univariate og multivariate analyser.