Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arter og samfund i vandløb og vådområder

Arter og samfund i vandløb og på vandløbsnære arealer (fx vådområder) er fundamentalt påvirkede af menneskelige aktiviteter. Vores forskning har til formål at undersøge, hvordan disse aktiviteter påvirkninger på organisme-, populations- og økosystemniveau samt at forudsige konsekvenser af ændringer i disse. Herunder forsøger vi at afdække betydningen af både lokale vandløbskarakteristika og regionale faktorer på flere rumlige og tidslige skalaer for vandløbenes biodiversitet, samfundsstruktur samt sammensætningen af arternes karaktertræk og fødekæder.

Vi har særlig fokus på at undersøge i) betydningen af land-vand interaktioner for vandløbenes og ådalenes organismer og biodiversitet, ii) at adskille effekter af enkelte stresspåvirkninger (fx sedimenttransport eller næringsstofberigelse) under forhold med flere samtidigt forekommende stressfaktorer, samt iii) at forstå hvordan organismers og organismegruppers samspil påvirkes af relevante stressfaktorer.

Igangværende projekter inden for dette emne

Maximizing ecosystem services provided by riparian BUFFERs using novel TECHnologies (BUFFERTECH)

BUFFERTECH
2014-2018. Optimering af økosystemtjenester fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder. Projektet undersøger, hvordan vi kan optimere økosystemtjenester, såsom randzoner (natur, miljø og produktion), ved at udlægge dem på en differentieret og omkostningseffektiv måde i landskabet ved hjælp af nye og innovative ledelsesmetoder og teknologiske løsninger. Projektet er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd.

Water resources management under complex, multi-stressor conditions (MARS)

MARS
2014-2018. Projektet har særligt fokus på at undersøge de samlede effekter af lav vandføring, næringsstoffer og fine sedimenter på den biologiske struktur og funktion. I vores eksperimenter undersøger vi disse stressfaktorers betydning for samfundsstrukturen af makroinvertebrater, fytobenthos og ferskvandssvampe samt interaktionerne mellem disse organismegrupper under de givne stress-scenarier. Derudover undersøger vi, hvordan organismernes evne til at udføre deres økologiske funktion påvirkes under disse stress-scenarier (fx metabolisme, næringsstofoptag og nedbrydning af organisk stof). Projektet er finansieret af EU FP7.

Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI) i små vandløb

2018. Som udgangspunkt vurderes den økologiske tilstand i vandløb i henhold til EU’s Vandrammedirektiv på baggrund af de biologiske kvalitetselementer; makrofyter, makroinvertebrater, fisk og fytobenthos. Hidtil er DVPI dog kun anvendt i mellemstore og store vandløb. Dette projekts formål er at udvikle en justeret version af det eksisterende Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI) til anvendelse i type 1 vandløb. Herunder skal der fastsættes grænseværdier mellem de økologiske tilstandsklasser, således at disse afspejler det samme beskyttelsesniveau som det eksisterende DVPI. Projekt er finansieret af Miljøstyrelsen.

Genopretning af biodiversitet i vandløb

Strategi og metodevalg
2017-2020. I dette projekt evalueres effekter af restaureringstiltag i vandløb dels gennem eksisterende data og dels gennem indsamling af nye data gennem feltundersøgelser. Hovedfokus i projektet er sjældne arter og arter i tilbagegang, hvor det undersøges i hvilken udstrækning de nuværende genopretningsmetoder skaber de nødvendige habitater for de sjældne arter, samt i hvilken grad der sker en succesfuld genindvandring på de restaurerede strækninger. Feltarbejdet inkluderer genudsætning af sjældne arter i udvalgte vandløb samt opfølgning på disses overlevelse efter udsætning. Projektet er finansieret af Aage V Jensen Fonden.

Validering og interkalibrering af DNA metabarcoding til rutinemæssig brug i Fenno-Skandinaviske invertebrat biomonitering (SCAN-DNAnet)

2018-2019. Projektet har til formål at undersøge mulighederne for brugen af DNA fra makroinvertebrater til rutinemæssig DVFI monitering under Vandrammedirektivet. Viden om DNA til monitering er sparsom, og projektet vil derfor genere viden som på længere sigt kan være anvendeligt for myndighederne i vandløbsmonitering. Projektet udføres i samarbejde med forskere fra Sverige, Norge, Island og Finland. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Bentiske algesamfund i små vandløb og effekter af grødeskæring

2016-2018. Projektet har til formål at beskrive fytobenthossamfundene i små vandløb og disses betydning for næringsstofoptagelsen. Herunder vil vi undersøge, hvordan grødeskæring påvirker fytobenthossamfundene i danske vandløb. Vi forventer at grødeskæring påvirker både mængde, sammensætning og diversitet i disse og dermed også næringsstofoptagelsen. Derudover undersøger vi om fytobenthossamfundene responderer forskelligt på pesticider ved forskellige grødeskæringssintensiteter. Projektet er finansieret af DCE (AU). 

Vurdering af vandindvindingernes effekt på smådyr og bentiske alger i vandløb

2018-2019. Projektet har til formål at vurdere den direkte effekt af vandindvinding på makroinvertebrater og fytobenthos, samt at identificere tærskelværdier for ændringer i samfundene ved forskellige vandføringsregimer. Projektet udføres i samarbejde med GEUS. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen.

Vurdering af grundvandets påvirkning på grundvandsafhængige terrestriske økosystemer og søer

2018. Projekts formål er at udarbejde et grundlag, der skal gøre det muligt at vurdere grundvandforekomsternes såvel kvantitative som kemiske tilstand mht. terrestriske økosystemer, som er direkte afhængige af grundvandsforekomsten, og søer jf. definition af god økologisk tilstand i Vandrammedirektivet. Projektet udføres i samarbejde med GEUS og Sektion for Biodiversitet (AU, Bioscience). Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen.

Grundvandets kemiske påvirkning af vandløb

2017-2018. Projektets formål er at vurdere i hvilken udstrækning grundvandsforurening har betydning for overskridelse af miljøkvalitetskriterier for miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløb. Projektet udføres i samarbejde med Sektion for oplandsanalyse (AU, Bioscience) og GEUS. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen.

Udvikling af biologisk indeks for bentiske alger i danske vandløb

2016-2018. I henhold til EU's vandrammedirektiv skal den økologiske tilstand i vandløb vurderes ud fra en række biologiske kvalitetselementer, såsom fytobenthos, makrofyter, makroinvertebrater og fisk. Formålet med projektet er at udvikle et indeks for fytobenthos, der skal kunne bruges til vurdering af økologisk tilstand i vandløb. Det vil desuden blive undersøgt, om inddragelse af fytobenthos som kvalitetselement tilfører væsentlig information om den økologiske tilstand i forhold til menneskelige påvirkninger af vandløbene. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen.

Insekticiders effekt på de terrestriske stadier af vandinsekter – en overset faktor af betydning for makroinvertebratsamfund i danske vandløb? (AquaTerra)

2016-2018. I dette projekt undersøges de voksne stadier af makroinvertebraters følsomhed overfor pesticider via eksperimentelt arbejde. Arternes følsomhedsdata sammenstilles med matematiske risikomodeller for pesticideksponering af vandløbsnære arealer, hvor størstedelen af makroinvertebrater forefindes, via vinddrift. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen, Bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet.

Betydning af økologisk plasticitet hos makrofyter for økologisk tilstand i vandløb

2017-2020. Gennem de sidste 120 år har tilbagegangen af makrofyter i vandløb og søer været stor, hvilket har medført, at nogle arter i dag er truet af udryddelse. Forståelsen af mekanismen bag tilbagegangen er væsentlig for at kunne gennemføre tiltag med henblik på at minimere yderligere tab. I dette projekt undersøges økologisk plasticitet hos makrofyter med henblik på at identificere, om der er en sammenhæng mellem arternes økologiske plasticitet, dvs. hvor godt de klarer sig under multiple stressorer, og deres nuværende udbredelse. I kontrollede forsøg kvantificeres økologisk plasticitet hos udvalgte arter langs ressourcegradienter. Projektet er finansieret af DCE og GSTS (AU).