Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagdatacenteraktiviteter

Rådgivning og anden myndighedsbetjening udføres primært for Miljøministeriet, men vi rådgiver også andre myndigheder (fx kommuner) og private virksomheder. Som en del af Vandrammedirektivet udvikler vi indikatorer, der beskriver den økologiske tilstand i danske vandløb, og vi tester om indikatorer og tilstandsklasser svarer til de, som anvendes i andre EU-lande.

Vi arbejder med indikatorer for fytobenthos, makrofyter, makroinvertebrater og fisk. Som en del af det nationale overvågningsprogram (NOVANA) udvikler vi overvågningsmetoder og tekniske anvisninger til de, som skal udføre overvågningen, ligesom vi interkalibrerer udførelsen af de enkelte overvågningsaktiviteter. De mange resultater fra NOVANA bearbejdes, analyseres og udgives som en årlig vandløbsrapport (DCE videnskabelig rapport).

Vi rådgiver desuden om de økologiske effekter af aktiviteter som vandløbsvedligeholdelse, vandindvinding, udledning af miljøfremmede stoffer og meget mere. Al vores rådgivning er baseret på forskning og anden vidensopbygning. En stor del af rådgivningen udføres som en del af en rammeaftale mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet; andre opgaver løses på baggrund af særskilte kontrakter.

Igangværende projekter inden for dette emne

Tekniske anvisninger

Tekniske anvisninger til de mange forskellige typer undersøgelser, der gennemføres som en del af NOVANA overvågningen. Anvisningerne spænder over metoder til overvågning af samfund af fytobenthos, makroinvertebrater, fisk og makrofyter, overvågning af enkelte arter som tykskallet malermusling, flodperlemusling, lampretter, stav- og majsild, pigsmerling, til beskrivelse af fysiske forhold, miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen (rammeaftale).

Interkalibreringer

Interkalibreringer af de metoder, som udføres via de tekniske anvisninger. Tematiske eksempler: Prøvetagning af smådyr i vandløb (TA V07), undersøgelse af vandløbsplanter i dybe vandløb (TA V17), undersøgelse af fysisk indeks (TA V05). Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen (rammeaftale).

Rapportering af NOVANA data fra vandløb

Rapportering foretages årligt. Rapporten fortæller om status for og udvikling i vandløbenes fysiske, kemiske og biologiske tilstand. I fokuskapitler behandles særlige emner, der varierer fra rapport til rapport. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen (rammeaftale).

Artikel 17 indberetning for arter/naturtyper tilknyttet vandløb (og søer)

Det er en forpligtelse i EU’s habitatdirektiv, at medlemslandene hvert 6. år indberetter status for en række arter og naturtyper. Tre naturtyper og 12-13 arter er specielt knyttet til vandløb. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen (rammeaftale).