Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Processer i vandløbsøkosystemer og ådale

Vi undersøger effekter af menneskeskabte stressfaktorer, inklusiv klimaændringer, på nøgle-økosystemprocesser i vandløb og ådale, og hvordan disse afspejles i nedstrøms søer og fjorde. Vandløbs- og ådalsøkosystemer kan være en afgørende faktor til regulering af eksporten af næringsstoffer fra det terrestriske landskab og spiller derfor en stor rolle i eutrofieringen af nedstrøms økosystemer. Desuden er en række økosystemprocesser centrale for vandløbenes rolle for kulstoflagringen som bl.a. er vigtig i den tidslige udsættelse af tilgængeligheden af organisk stof og dermed udsættelse af eutrofiering. Vores forskning omfatter nøgleprocesser relateret til næringsstofomsætning og omsætning/lagring af organisk stof i ådale og vandløb, samt hvordan disse processer er knyttet til de biologiske samfund.

Vi arbejder tæt sammen med Sektion for akvatisk biologi. Vi samarbejder i projekter om næringsstofdynamik og økosystemmetabolisme i lavlandsvandløb, om faktorer, der kontrollerer makrofytbiomasse og sammensætning i ferskvandsøkosystemer, om interaktioner mellem vandløb og oplande, om spredning og kolonisering af makrofyter samt om arktiske vandmossers økologi.

Igangværende projekter inden for dette emne

Water resources management under complex, multi-stressor conditions (MARS)

MARS
2014-2018. Projektet har særligt fokus på at undersøge de samlede effekter af lav vandføring, næringsstoffer og fine sedimenter på den biologiske struktur og funktion. I vores eksperimenter undersøger vi disse stressfaktorers betydning for samfundsstrukturen af makroinvertebrater, fytobenthos og ferskvandssvampe samt interaktionerne mellem disse organismegrupper under de givne stress-scenarier. Derudover undersøger vi, hvordan organismernes evne til at udføre deres økologiske funktion påvirkes under disse stress-scenarier (fx metabolisme, næringsstofoptag og nedbrydning af organisk stof). Projektet er finansieret af EU FP7.

Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb

2018-2021. De små vandløb udgør cirka 75 procent af alle danske vandløb, og grødeskæring i disse spiller en meget vigtig rolle for både afvanding af landbrugsarealer og for vandløbenes økologiske tilstand. I projektet gennemfører vi forsøg i 65 vandløb beliggende i Assens kommune. Forsøgene omfatter bl.a. forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring. Målet er at undersøge, hvordan vandet bedst bliver ledt væk fra omgivende landbrugsarealer på en måde, så også vandløbets samlede miljøtilstand kan forbedres. Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden, HedeDanmark, Havørred Fyn og Assens Kommune.

For mere information om projektet, se projektsiden.

Flooding Impacts on Nature and farmland (FINA)

2018. Vejle Kommune står overfor at skulle gennemføre klimatilpasning, således at Vejle Å ikke oversvømmer Vejle by. Opstrøms Vejle by, i Grejs ådalen, er der identificeret områder, der kan anvendes til at opmagasinere vand midlertidigt. Derfor er det nødvendigt at kunne modellere oversvømmelsesregimet, herunder sedimentdeponering, som vil kunne have konsekvenser for bevaringsstatus af arter og naturtyper i området. Samtidig er der behov for at kunne forudsige konsekvenser for den landbrugsmæssige drift. Formålet med projektet er at tilvejebringe eksisterende viden, herunder modellere mulige effekter samt at beskrive hvilken viden, der skal indhentes, således at politikere kan træffe beslutninger om klimatilpasning på et kvalificeret grundlag. Projektet er finansieret af Eit Climate-KIC, European Institute of Innovation and Technology.


Eksperiment med næringsstofoptagelse i Gryde å ved Holstebro.
Foto: Tenna Riis