Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Restaurering af vandløb og ådale

Restaurering er en af de mest anvendte virkemidler til at opnå god økologisk tilstand i vandløb, søer og marine områder, som påkræves af Vandrammedirektivet. Restaureringstiltagene kan målrettes til eksempelvis vandkvalitet, kulstoflagring, vandløbets habitatforhold og processer i økotonen mellem land og vand. I nyere tid er en række vådområder blevet genskabt for at forbedre vandkvaliteten, og vandløbs habitatforhold søges forbedret ved genslyngninger og udlægning af groft substrat. Især lavlandsvandløb lider under voldsomme habitatforringelser som følge af hydromorfologiske ændringer og oprensning/grødeskæring, og mange steder er der behov for restaureringstiltag for at opnå god økologisk tilstand. I sektionen undersøger vi effekten af restaurering af vandløbsøkosystemer og forskellige restaureringstiltag på økosystemstruktur og -funktion.

Igangværende projekter inden for området

Genopretning af biodiversitet i vandløb

Strategi og metodevalg
2017-2020. I dette projekt evalueres effekter af restaureringstiltag i vandløb dels gennem eksisterende data og dels gennem indsamling af nye data gennem feltundersøgelser. Hovedfokus i projektet er sjældne arter og arter i tilbagegang, hvor det undersøges i hvilken udstrækning de nuværende genopretningsmetoder skaber de nødvendige habitater for de sjældne arter, samt i hvilken grad der sker en succesfuld genindvandring på de restaurerede strækninger. Feltarbejdet inkluderer genudsætning af sjældne arter i udvalgte vandløb samt opfølgning på disses overlevelse efter udsætning. Projektet er finansieret af Aage V Jensen Fonden.

Kortlægning, genopretning og forvaltning af grundvandsfødte moser og kildevæld

2017-2020. I dette projekt undersøges sammenhængen mellem miljø, forvaltning og biodiversitet i en evidensbaseret forvaltning af grundvandsfødte naturtyper som rigkær og kildevæld i beskyttede ådale i Himmerland og Kronjylland. Formålet med projektet er at udvikle metoder til bio-hydrologisk kortlægning af grundvandsafhængig natur, samt afprøve og undersøge virkemidler til genopretning (af naturlig hydrologi, vegetation og afledt biodiversitet), herunder forskellige former for drift af arealerne (græsningsmodeller, høslæt, brand og naturlig succession). Den sidste del af projektet vil dels indeholde en undersøgelse af tidligere gennemførte restaurerings- og genopretningsprojekter i samarbejde med de involverede kommuner, dels en eksperimentel manipulation af forstyrrelsesregimer i flere udvalgte områder i Kastbjerg ådal i Himmerland. Projektet udføres i samarbejde med Sektion for Biodiversitet (AU, Bioscience) samt firmaerne WatsonC og Niras. Projektet er finansieret af Aage V Jensen Fonden.