Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eksempler på tidligere projekter

Udvikling af et værktøj til operationalisering af Dansk VandløbsPlante Indeks

2015-2016. Projektets formål er at udvikle, teste og dokumentere et web-baseret værktøj til operationalisering af Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI) og implementere værktøjet i OverfladevandsDAtabasen (ODA) samt at gøre værktøjet operationelt og stå for driften af det i 2 år. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen.

Forbedring af habitatforhold i vandløb ved restaurering med dødt ved

2016-2017. Fysiske forhold i vandløb søges primært genskabt ved genslyngninger og udlægning af groft uorganisk substrat (grus). Imidlertid er den positive effekt på makroinvertebratsamfund begrænset. Dødt ved anvendes aktivt i Danmarks nabolande som supplerende indsats til forbedring af vandløbs fysiske forhold. Dette element forventes især at være et aktiv i lavlandsvandløb med naturligt små mængder groft uorganisk substrat. I projektet kortlægger vi forekomsten af dødt ved og kvantificerer artsandelen af makroinvertebrater, der er knyttet til disse strukturer i nær-naturlige danske skovvandløb.

Effekter af grødeskæringspraksis på biologisk struktur og funktion i vandløb

2016-2017. Den nuværende grødeskæringspraksis har massiv negativ indflydelse på den generelle økologiske kvalitet i vandløb. I dette projekt samarbejder vi med Aalborg Kommune om at belyse eventuelle positive effekter af ændret grødeskæringspraksis på biologiske kvalitetselementer (makrofyter og makroinvertebrater) og fysiske forhold. Projektet er finansieret af Aalborg Kommune.

Udvikling af en biologisk pesticidskadesindikator til danske vandløb

2013-2017. På baggrund af eksisterende data fra andre tidligere projekter under Miljøstyrelsens Pesticidforskningsprogram, feltstudier og mesokosmos-forsøg udvikles og testes et nyt indeks, der kan ”måle” effekten af pesticider i danske vandløb. Indekset baseres primært på forekomst og fravær af makroinvertebrater i tid og rum, men det undersøges også, om pesticiderne har effekter på økosystemniveau, fx på fødenet og stofomsætning. Projektet søger derudover at belyse betydningen af fysisk ”forarmning”/fysisk forstyrrelse, der virker samtidig med pesticiderne i vore danske primært landbrugspåvirkede vandløb. Der er således dels tale om rådgivning, dels et egentligt forskningsprojekt. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen (Pesticidforskningsprogrammet).

Udvikling af biologisk indeks for bentiske makroinvertebrater i danske søer

2015-2016. Makroinvertebrater er ét af flere biologiske kvalitetselementer, der kan anvendes til at vurdere økologisk tilstand i søer. Projektet sigter mod at definere et (eller flere) nyt dansk indeks for danske søer, baseret på makroinvertebrater i søernes lavvandede bredzone. Indekset skal kunne afspejle påvirkninger i form af generel eutrofiering og menneskeskabte påvirkninger inden for bredzonen og de sønære arealer. Det opstillede indeks interkalibreres i forhold til det fælles-multimetriske indeks, der er anvendt ved interkalibreringen af andre EU-landes nationale indices. Projektet er finansieret af Naturstyrelsen.

Klima og vandplaner

2016-2017. Med udgangspunkt i eksisterende litteratur, andre landes erfaringer m.m. beskrives, hvorledes vandområdernes økologiske tilstand påvirkes af et klima i forandring. Der tilvejebringes et fagligt grundlag for vurdering af klimaforandringernes effekt på den økologiske tilstand i vandløb, søer og kystvande. Den økologiske tilstand vurderes ud fra organismegrupperne fytobenthos, fytoplankton, makrofyter, makroinvertebrater og fisk. Desuden skal belyses effekter på hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold – af betydning for makrofyter og dyr. Projektet udføres som et tværgående projekt omfattende vandløb, søer og marine områder. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen.

From the bottom up – fundamental ressources and food chain dynamics under fungicide stress

2015-2017. Biodiversiteten og biomassen af akvatiske svampe regulerer akvatiske fødekæder via ’bottom-up’ -mekanismer. I dette projekt anvendes fungicider (svampegifte) som kontrollerende faktor for svampenes biodiversitet og biomasse og for nedbrydningen af organisk kulstof. Ændringerne i svampesamfundenes struktur og funktion kan påvirke højere trofiske niveauer (makroinvertebrat-prædatorer), og dette er det vigtigste fokusområde i projektet. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet.

Grødeskæring og grundvandsafhængig natur

2015-2016. Betydning af ændret vandstand i vandløb betinget af eksempelvis grødeskæring for grundvandstilstrømningen til grundvandsafhængig natur på de vandløbsnære arealer, herunder temporale aspekter samt betydning af regional og lokal geologi. Projektet er finansieret af DCE.

Interaktioner mellem grundvand og overfladevand

2014-2015. Økologisk relevans af grundvandsindstrømning til overfladevandområder. Med brug af Grindsted Å som case study har dette projekt til formål at vurdere relevansen af forurenende stoffer i grundvandet for miljøtilstanden i vandløb (fx vinylchlorid, TCE, DCE (stammende fra grundvandsindstrømningen)). Projektet udføres i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU).