Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

RenVeg

Følgende sider er en præsentation af resultaterne fra projektet Samspillet mellem vegetation, rensdyr og menneskelige aktiviteter i Vestgrønland . Projektet består af nedenstående delprojekter:

1. Klimatiske betingelser for Vestgrønlands rensdyr. Formålet med disse undersøgelser er at dokumentere sneafsmeltningens forløb samt vegetationens frodighed over en længere årrække.

2. Kortgrundlag for vurdering af vegetationsforhold i vigtige rensdyrområder. Kortlægningens formål er at forbedre kendskabet til fourageringsmulighederne og vegetationens beskaffenhed i forskellige dele af Grønland ved udarbejdelse af vegetationskort. Kortene er også anvendelige for vurdering af moskusoksers og fårs leveområder. Dette er dog ikke nærmere behandlet i rapporten.

3. Rensdyrs vandringer og udnyttelse af specifikke områder. Undersøgelsens formål var at kortlægge rensdyrenes vandringer i Nuuk- og Kangerlussuaq områderne, samt at øge kendskabet til rensdyrenes opdeling i delbestande. Dette kendskab er bl. a. vigtigt for at kunne differentiere forvaltning på bestandsbasis.

4. Rensdyrs adfærd i forhold til forstyrrelser. Formålet hermed var at undersøge rensdyrenes adfærd i forbindelse med forstyrrelser ved menneskelige aktiviteter. En sådan viden er vigtig for at forvalte eksempelvis kælvningsområder i forhold til turisme og råstofaktiviteter m.v.

RenVeg-Projektet startede i efteråret 1996 og den endelige rapportering foreligger hermed. Projektformulering og ansøgning blev til på initiativ af Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut, GN) og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Desuden blev ASIAQ (Grønlands Forundersøgelser) og Geografisk Institut, Københavns Universitet (GI), inddraget.

Nærværende rapport er finansieret med støtte fra Miljøstyrelsen via miljø-bistandsprogrammet Dancea - Danish Cooperation for Environment in the Arctic. Rapportens resultater og konklusioner er forfatteren(forfatternes) egne og afspejler ikke nødvendigvis Miljøstyrelsens holdninger.

Præsentation og anvendelse af data