Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biodiversitet

Biodiversity and Conservation

Sektionen arbejder med biodiversitet og naturbeskyttelse. Vi opbygger viden om naturens tilstand og udvikling, og vi undersøger, hvordan menneskelige aktiviteter og naturlige processer påvirker den truede natur.

Sektionens strategiske berettigelse er biodiversitetskrisen. Naturens artsrigdom er på retur, og det har resulteret i biodiversitetskonventionen, fuglebeskyttelsesdirektivet, habitatdirektivet, Natura 2000-netværket og den nationale naturbeskyttelseslovgivning. Samtidig er der stor efterspørgsel efter integration af naturhensyn og biodiversitet i landbrug, skovbrug, fiskeri, jagt og byudvikling.

Strategisk forskning og rådgivning

Effekter på den truede natur er ofte kumulative og afhængige af tid og rum, og vi udvikler metoder, som tager højde for dette. Vores strategiske forskning understøtter en omfattende rådgivning til stat, kommuner og offentlighed om den danske naturs tilstand og udvikling. Desuden rådgiver vi om evidensbaserede og omkostningseffektive tiltag til beskyttelse, forvaltning, arealplanlægning og naturgenopretning.

Kerneydelser

Blandt sektionens kerneydelser er faglig understøttelse af biodiversitetsmonitering, nationale naturdatabaser, analyse af overvågningsdata, rapportering af resultater fra overvågningen og opdatering af den danske rødliste over truede arter. Sektionen bidrager til undervisning og talentudvikling, således at der uddannes kandidater og ph.d.er med kompetencer inden for dette vigtige samfundsområde.

SEKTIONSLEDER

HER FINDER DU OS

Biodiversitet
Aarhus Universitet
Institut for Bioscience
Grenåvej 14
8410 Rønde