Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biowide

Biowide (Biodiversity in Width and Depth) er den hidtil grundigste udforskning af Danmarks landbaserede biodiversitet. Dansk biodiversitet er tidligere blevet kortlagt i Atlas-undersøgelser eller undersøgelser og eksperimenter med fokus på interessante eller beskyttede bestande eller lokaliteter. I Biowide har vi undersøgt alle tænkelige typer af levesteder og alle tænkelige typer af planter, svampe og dyr – enten direkte ved observation af arter, eller indirekte ved sekvensering af DNA-rester i jordbunden.

Finansiering og dataindsamling

Projektet blev finansieret af Villum Fonden og løb i perioden 2014-2018.

I løbet af fire år blev 130 prøvefelter på 40 × 40 meter undersøgt til bunds, med undtagelse af hvirveldyr, som ikke kunne repræsenteres meningsfuldt på denne skala. Prøvefelterne dækkede naturlige gradienter i produktivitet, fugtighed og forstyrrelse suppleret med felter, som repræsenterede dyrkede økosystemer såsom plantager og marker.

I felterne indsamlede vi miljø- og artsdata (planter, mosser, laver, svampe og insekter) samt DNA-data fra jordprøver. Data blev brugt til at teste fundamentale økologiske principper og dermed styrke grundlaget for evidensbaseret naturbevaring.

Økologisk rum og nye værktøjer

Den styrende hypotese for design og indsamling af data i Biowide har været, at det må være muligt at beskrive det økologiske rum, som biodiversiteten folder sig ud i, og bruge egenskaberne ved dette økologiske rum til at forudsige variationen i biodiversiteten (Brunbjerg et al. 2017).

Samtidig har Biowide bidraget til at udvikle og validere moderne værktøjer til at kortlægge biodiversitet ved hjælp af luftbåren laser scanning (LiDAR) og miljø-DNA (Thers et al. 2017, Frøslev et al. 2017) og metoder til at estimere unikheden af biodiversiteten i et område (Ejrnæs et al. 2018).

Artsdata

Artsdatafilen indeholder 36.323 observationer af 5.464 taxa i de 130 prøveflader. Nogle observationer er bestemt på et højere taksonomisk niveau end art, men alligevel medtaget fordi de bidrager til artsrigdommen i prøvefladerne. Der er fundet flere arter i forskningsprojektets levetid, end dem, der præsenteres i datasættet – men vi har kun medtaget arter, som er færdigbestemt og som har været inventeret og bestemt med samme indsats i alle 130 prøveflader.

I projektperioden blev der fundet ca. 140 nye arter for landet. Ved siden af den traditionelle inventering sekvenserede vi jordprøver og malaise-fangster for DNA, og denne diversitet er ikke talt med her.

Adskillige publikationer fra projektet er allerede udgivet, og der er flere på vej.

Her på hjemmesiden har vi samlet den vigtigste information om prøvefelter, data og publikationer fra projektet. Du er velkommen til at downloade data og bruge dem i dine egne undersøgelser. Kontakt dog venligst projektleder Rasmus Ejrnæs (rasmus@bios.au.dk), hvis du påtænker at bruge data til videnskabelig publicering.

Summary in English

Biowide (Biodiversity in Width and Depth) is an unprecedented assessment of the terrestrial biodiversity in Denmark. Earlier on, Danish biodiversity has been assessed by national atlas surveys, monitoring programs or in research projects focusing on restricted taxonomic groups, populations or localities. In Biowide, all types of habitats and all types of plants, fungi and animals have been assessed by species observations or by sequencing of environmental DNA in soil samples.

Funding and collection of data

The Villum Foundation funded the project, which ran in the period 2014-2018.

During this time, 130 site of 40 × 40 meters covering major natural environmental gradients in productivity, moisture and disturbance in addition to managed ecosystems (plantations and fields) were monitored and environmental data and species data on plants, mosses, lichens, fungi and insects were collected (except vertebrates due to the limited spatial scale of the site).

In addition, we sequenced environmental DNA from soil samples. We used the data to test fundamental ecological principles and thereby strengthen our knowledge and basis for evidence-based conservation.

Ecospace and development of new tools

The overall hypothesis for designing the project and collecting data has been that Ecospace (the spatio-temporal variation in abiotic conditions and biotic resources) can be used to predict variation in biodiversity (Brunbjerg et al. 2017).

Biowide has contributed to the development and validation of modern tools for biodiversity monitoring using airborne laser scanning (LiDAR) and environmental DNA (Thers et al. 2017, Frøslev et al. 2017) and methods for estimating biodiversity uniqueness of a biotope (Ejrnæs et al. 2018).

Species data

The species data file holds 36,323 observations of 5,464 taxa collected in the 130 sites. Some observations are at higher taxonomic level than species level – these data are kept as they contribute to the summed richness for each site. More species than the ones represented in the data file were collected during the project but we have only included species where a comparable effort has been invested for all 130 sites.

We observed and identified around 140 new species for Denmark. Besides traditional inventories, we sequenced soil and malaise-catches for DNA, and the resulting diversity is not included in these figures. Several papers have been published analyzing data from the project and there are more to come.

We have gathered the most important information, data and publications from the project on this web page. Data can be downloaded and used in analyses but please contact the project manager (Rasmus Ejrnæs, rasmus@bios.au.dk) if you want to use the data in scientific publications.

Se Google Scholar-profilerne