Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MICHAEL MØLLER HANSEN - Populationsgenetik

Jeg er professor i Molekylær Økologi. Denne brede term dækker over forskning i evolutionsbiologi og populationsgenomik, hvor jeg især bruger fisk som modelorganismer. I gruppen anvender vi genetiske og genomiske data til at analysere populationers og arters demografiske historie, deres tilpasning til miljøforhold og deres potentiale for at kunne tilpasse sig fremtidige miljøændringer. Dette er ikke mindst relevant set i lyset af klimaforandringer; kan populationer og arter evolutionært tilpasse sig et varmere klima og ændret årstidsvariation? Jeg er også generelt interesseret i, hvordan menneskelig påvirkning forårsager nye former for selektionspres og evolution, for eksempel ved overfiskeri, eutrofiering og fragmentering af habitater. 

 

Igangværende projekter: 

Evolutionary potential and contemporary evolution in a changing Arctic environment: Arctic charr and three-spine stickleback in Greenland. Finansieret af Det Frie Forskningsråd, Natur og Univers. 

Arktis er et af de områder, hvor klimaforandringer vil have den største effekt. Hvis man skal forudsige klimaforandringernes effekt på biodiversitet, er det imidlertid vigtigt at vide, om arter og populationer kan tilpasse sig ændringerne gennem evolution. Vi analyserer derfor fjeldørreder (Salvelinus alpinus) og trepiggede hundestejler (Gasterosteus aculeatus) langs en mere end 1000 km lang nord-syd-gradient i Vestgrønland. Vi bruger forskellige populationsgenomiske metoder, såsom sekventering af hele genomer, RAD sekventering, sequence capture og genotypning af subsets af SNPs. For fjeldørredens vedkommende har vi desuden ca. 60 år gamle prøver (gamle øresten) fra flere af populationerne, således at vi kan teste, om der allerede er foregået selektion som respons på klimaforandringer. 

 

MARGEN. Finansieret af EU Interreg (Øresund-Kattegat_Skagerrak)

MARGEN er et forskningssamarbejde med fokus på marin populationsgenetik og -genomik samt fiskebiologi og marin økologi. Det involverer et samarbejde mellem de følgende institutioner: Norge: Havforskningsinstituttet, Oslo Universitet, Universitetet i Agder, The Norwegian Institute for Water Research (NIVA). Danmark: Aarhus Universitet, DTU. Sverige: Göteborg Universitet.